Нетната печалба на банковия сектор за първото полугодие на 2021 г. възлиза на 658,6 млн. лв., което представлява ръст от 27,8% на годишна база. Това е записано в последния анализ на банковата система, публикуван от Асоциацията на банките в България.

Същевременно през второто тримесечие на годината банковият сектор отчита спад на нетната печалба от 11,5% на тримесечна база до 309,2 млн. лева.

За сравнение, през първото тримесечие на 2021 г., реализираната от банковата система печалба възлизаше на 349,4 млн. лв., докато през второто тримесечие на 2020 г. тя беше в размер на 219,1 млн. лева.

"Състоянието на икономиката продължава да е определящо за дейността и резултатите на банковия сектор. Влияние върху финансовия резултат на банковата система оказват динамиката при кредитната активност, нетния лихвен доход и нетния доход от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, разходите за обезценки и начислени провизии, управлението на качеството на кредитния портфейл", обясняват банкерите.

От браншовата асоциация допълват, че по-ниските разходи за фондове за преструктуриране и схемата за гарантиране на депозитите, както и някои еднократни ефекти при отделни банки, като получени дивиденти, също оказват влияние върху финансовия резултат на системата.

Към края на второто тримесечие на 2021 г. размерът на общия нетен оперативен доход на банковата система се равнява на 2,182 млрд. лв., спрямо 2,11 млрд. лв. в края на второто тримесечие на 2020г. Той нараства с 3,4% на годишна база.

Нетният лихвен доход на банките се повишава с 3% на годишна база (38,6 млн. лв.) и към края на юни 2021г. възлиза на 1,343 млрд. лева.

Нивото на нетния лихвен доход се формира от разликата между приходите от лихви и разходите за лихви.

Към 30 юни 2021 г. приходите от лихви нарастват с 1,3% на годишна база (19 млн. лв.) до 1,49 млрд. лева. Разходите за лихви възлизат на 147,2 млн. лв., като те са с 11,7% по-малко на годишна база.

Благодарение на възстановяването на икономическата активност, в края на второто тримесечие на 2021 г.

нетният доход от такси и комисиони отчита ръст от 18,6%

на годишна база (89,9 млн. лв.) до 574,1 млн. лева. На тримесечна база нарастването е с 31,3 на сто.

В края на юни 2021 г. приходите от такси и комисиони се покачват със 17,8% на годишна база (при 3,7% ръст на годишна база в края на март 2021г.) и възлизат на 684,5 млн. лева. За същия период разходите за такси и комисиони се повишават с 14,1% на годишна база - до 110,4 млн. лв. (при 0,8% ръст на годишна база през първото тримесечие на 2021г.).

На тримесечна база приходите от такси и комисиони нарастват с 9,9%, а разходите от такси и комисиони - с 8 на сто.

"При сравнението следва да се имат предвид резките спадове на нетния лихвен доход и на нетния доход от такси и комисиони през второто тримесечие на 2020 г. заради отслабената икономическа активност, вследствие на предприетите мерки за ограничаване разпространението на коронавируса", отбелязват от асоциацията.

Важно е да отбележим, че нетният доход от такси и комисиони формира 26,3% от нетния общ оперативен доход на банковата система, което е под средното ниво за ЕС от 30,4% - по данни на ЕБО за първото тримесечие на 2021 година.