Към края на юни обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни; без централни банки и кредитни институции) спада дo 3,273 млрд. лв. от 3,322 млрд. лв. тримесечие по-рано. Делът на необслужваните кредити средно за банковата система спада до 4,58% от 4,71%, колкото бе в края на март 2021 г., според изчисления на базата на данни от управление "Банков надзор" на БНБ. Това е записано в последния анализ на банковата система, публикуван от Асоциацията на банките в България.

Припомняме, че в края на март изтече срокът за подаване на заявления по предложения от Асоциацията на банките в България и утвърден от БНБ през април 2020 г. Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, от който се възползваха редица домакинства и нефинансови предприятия.

Към 30 юни 2021 г. общият брутен размер на одобрените кредити и аванси по Реда за отсрочване е 9,422 млрд. лв., от които 7,348 млрд. лв. за предприятия и 2,075 млрд. лв. за домакинства.

В края на второто тримесечие на 2021 г. при фирмите делът остава без промяна при 5%.

Спрямо предходното тримесечие при жилищните кредити нивото се понижава до 2,46% от 2,87%. Делът на необслужваните потребителски кредити спада до 6,43% от 6,74 на сто.

Към края на юни 2021 г. необслужваните фирмени кредити възлизат на 1,916 млрд. лева. В сегмента на жилищните кредити се отбелязва понижение до 360,2 млн. лв. от 402,4 млн. лв., в сравнение с предходното тримесечие, докато необслужваните потребителски кредити са в размер на 876,1 млн. лв., спрямо 886,7 млн. лв. тримесечие по-рано.

При банките от първа група делът на необслужваните брутни кредити спада до 4,53% към края на второто тримесечие на 2021г., в сравнение с 4,7% към края на предходното тримесечие. При банките от втора група съотношението намалява до 4,41% от 4,46%, колкото бе в края на първото тримесечие на 2021г.

"Въпреки, че нивото на необслужвани кредити е над средното за ЕС, характерна за банковата система в България е по-високата степен на покритие с обезценка на брутните необслужвани кредити, в сравнение със средното ниво за страните от ЕС", разясняват от Асоциацията на банките.

Към края на второто тримесечие на 2021г. степента на покритие на брутните необслужвани кредити и аванси в българската банкова система е на ниво от 65,1%, при 62,7% тримесечие по-рано. За сравнение, степента на покритие за европейските банки, по данни на ЕЦБ за първото тримесечие на 2021г., е 42,97 на сто.

Снимка: АББ