През първото тримесечие на 2021 г. активите на банковата система нараснаха с 3.4 млрд. лв. (2.7%) и в края на март достигнаха 127.4 млрд. лв., съобщи Българската народна банка (БНБ).

Увеличение отбелязаха както кредитите и авансите, така и депозитите и дълговите ценни книжа. Спрямо края на декември 2020 г. намаляха паричните салда в централни банки и паричните наличности, а другите депозити на виждане нараснаха.

В края на март 2021 г. делът на петте най-големи банки в активите на банковата система достигна 66.5% (при 61.7% в края на март 2020 г.).

Снимка: БНБ

Петте значими банкови институции (съгласно критериите на ЕЦБ) в края на март 2021 г. заемаха 65.6% от активите на банковата система, а по-малко значимите - 31.1% (при съответно 65.7% и 31.1% в края на 2020 г.).

През първото тримесечие на 2021 г. размерът на брутните кредити и аванси се увеличи с 3.6 млрд. лв. (4.6%) до 80.2 млрд. лева. Основен принос за това имаха вземанията от кредитни институции, които спрямо края на декември 2020 г. нараснаха с 2.6 млрд. лв. (35.8%) до 9.7 млрд. лв., отбелязва БНБ.

Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличи с 986 млн. лв. (1.4%) до 70.5 млрд. лв. в края на март. В структурата му нараснаха кредитите за фирмите (с 256 млн. лв., 0.7%) и за домакинства (с 627 млн. лв., 2.4%). Увеличение се наблюдаваше и при вземанията от други финансови предприятия (със 102 млн. лв., 2.2%) и от сектор "държавно управление" (с 1 млн. лв., 0.1%).

През периода януари - март депозитите в банковата система нараснаха с 2.7 млрд. лв. (2.5%) до 108.4 млрд. лева. Увеличението на депозитите на домакинствата (с 1.9 млрд. лв., 3.0%) допринесе най-много за растежа на привлечените средства.

Нарастване се наблюдаваше и при ресурса от фирмите (със 787 млн. лв., 2.5%) и от сектор "държавно управление" (с 424 млн. лв., 14.0%). Намаляха депозитите на кредитни институции и на други финансови предприятия - съответно с 209 млн. лв. (4.1%) и с 212 млн. лв. (6.4%).