На 20 септември Българска народна банка ще проведе шестия за годината аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации, съобщиха от Централната банка.

На него ще бъде направен опит да се пласират държавни ценни книжа за 300 млн. лева със срочност десет години и шест месеца (3833 дена) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 400 21 219/17.02.2021 г. с падеж 17 август 2031 г.

Това е емисията, която Министерството на финансите предложи през февруари, като тогава набра 300 млн. лв. от нея, а през март пласира още 200 млн. лева.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Те могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Припомняме, че през февруари 2021 г. се проведоха два търга за продажбата на съкровищни облигации в размер на 300 млн. лв. и на 200 млн. лева. Месец по-късно бяха емитирани още 300 млн. лева дълг. За един от аукционите Министерството на финансите отказа поръчките заради неблагоприятни условия. Последният аукцион, на който бяха пласирани ДЦК за 200 млн. лв. се проведе миналата седмица.

Важно е да напомним, че максималният размер на нов дълг за 2021-а не може да бъде над 4 милиарда и 500 милиона лева, според Закона за държавния бюджет за годината.