България ще проведе петия за 2021 г. търг за продажба на облигации на 7 септември 2021 г. Тогава Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на ценните книжа, става ясно от съобщение на Централната банка.

Припомняме, че през февруари 2021 г. се проведоха два търга за продажбата на съкровищни облигации в размер на 300 млн. лв. и на 200 млн. лева. Месец по-късно бяха емитирани още 300 млн. лева дълг. За един от аукционите Министерството на финансите отказа поръчките заради неблагоприятни условия.

Става въпрос за лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1 826 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 300 21 112/24.02.2021 г. с падеж 24.02.2026 г. при следните условия, определени от Министерството на финансите:

Снимка: БНБ

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти. Те могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

Финансовото ведомство си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното.

Важно е да напомним, че максималният размер на нов дълг за 2021-а не може да бъде над 4 милиарда и 500 милиона лева, според Закона за държавния бюджет за годината.