Българска народна банка ще проведе днес аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации за 500 млн. лева, съобщи БНБ.


Книжата са със срочност десет години и шест месеца от отворен тип с фиксиран лихвен процент от 0,1 на сто годишно от емисия BG 20 400 21 219/17.02.2021 г. с падеж 17 август 2031 г. при условия, определени от Министерството на финансите.

На 11 октомври БНБ пласира през аукцион ДЦК за 500 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност от минус 0,02 процента.

Eмисионната политика на Министерството на финансите кореспондира със средносрочните икономически перспективи и допускания, както и с фискалните цели на правителството, заложени в Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г. Освен това, се вземе предвид Стратегията за управление на държавния дълг 2021-2023 г. и разбира се, дълговите лимити, заложени по бюджета за 2021 г.