Управителният съвет на Българската банка за развитие е предоставил подробна финансова информация на членовете на новия Одитен комитет, съобщиха днес от финансовата институция.

В допълнение, банката е направила запитване за правата на достъп на Одитния комитет във връзка с предоставянето на информация за кредитни експозиции на банковата група, представляваща банкова и търговска тайна, до Комисията за публичен надзор на регистрираните одитори и Българска народна банка.

Правомощията на Одитния комитет са публикувани в официалната интернет страница на ББР. Сред функциите му са: да информира органите на управление или контрол на предприятието за резултатите от задължителния одит и да пояснява по какъв начин той е допринесъл за достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в този процес; да наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и предложения, за да се гарантира неговата ефективност; а стщо и да наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото отчитане в одитираното предприятие.

С цел прозрачност и до приемане и вписване по надлежния ред на проекта за промени в Устава на банката, предложен от министъра на икономиката, ББР ще спазва изискванията, предложени в новия документ, като кредитирането ще се ограничи до експозиции към един клиент или група свързани клиенти, чийто размер не надхвърля сумата от 5 000 000 лева. Това ограничение не се прилага за кредитни институции.