Приходната част в бюджета се движи изключително добре, но надвишаването на постъпленията над заложените не може да бъдат харчени без актуализация. Около тази теза се обединиха министрите от служебния кабинет. Самият проект за изменение и допълнение на Закона за за държавния бюджет за 2021 г. е внесен в Народното събрание и въпросите около него предстои да бъдат решени.

Какво предлага служебното правителство?

В приходната част на законопроекта са заложени 28,382 млрд. лв., което представлява ръст от 1,33 млрд. лв. спрямо първоначално заложените приходи. Според мотивите към проектозакона това увеличение се дължи на ефективната дейност на НАП. Казано иначе превишението е формирано от ръст на данъчните постъпления от: корпоративен данък - с 217 млн. лв.; данък върху доходите на физическите лица - с 256 млн. лв.; и от ДДС - с 848 млн. лева.

В частта на неданъчните приходи е отразено увеличение от 30,7 млн. лв., в т.ч. 25 млн. лв. от преизпълнение на приходите от държавни такси поради погасени стари задължения на ВиК дружествата.

Същевременно законопроектът залага увеличение на разходите с 1,217 млрд. лева.

За какво ще бъдат харчени тези пари?

Според мотивите към законопроекта за обезпечаване на ресурс за продължаване на действащите към момента мерки, за нови такива, както и за покриване на недостиг на средства в някои бюджетни системи е предвиден ресурс в размер на 1,191 млрд. лв., който е обособен в резерва за непредвидени или неотложни разходи.

За справяне с ефекта от пандемията върху икономиката се предвижда осигуряване на средства за подпомагане на бизнеса и програми за заетост в размер до 400 млн. лева.

"Подкрепата за бизнеса е наложително да продължи до края на 2021 г. с цел запазване на съществуващата заетост на работници или служители чрез осигуряване на финансов ресурс на работодатели от засегнатите сектори и икономически дейности вследствие на пандемията от COVID-19", пише в мотивите.

Ето какви са заложените разходи:

  • 34,8 млн. лв. - за обезпечаване на нова целева мярка за компенсиране на ниския размер на дохода на пенсионерите, които не работят и размерът на получаваните от тях пенсии заедно с компенсациите и добавките към тях не надвишава линията на бедност, която за 2021 година е 369 лева. 
  • 30 млн. лв. - за обезпечаване разходите за изплащане на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14-годишна възраст за периода октомври-декември 2021-а.
  • 85,6 млн. лв. - за обезпечаване разходите за целеви помощи за отопление при очакван около 17% ръст на броя потребители за сезон 2021/2022 г. до достигане на 333 000 броя ползватели на помощта при определен месечен размер на помощта от 104,71 лева.
  • 72 млн. лв. - за обезпечаване на разходи по механизма лична помощ по предвид нарастващия тренд в броя на ползвателите до 600-1000 средномесечно от началото на 2021 г., при заложен средномесечен брой на ползвателите от 36 500.

Предлага в централния бюджет за 2021 г. да се предвиди допълнителен финансов ресурс в размер до 200,1 млн. лв. за осигуряване на мерките в областта на здравеопазването, свързани с преодоляването на пандемията, разпределени, както следва:

  • 46,5 млн. лв. - за закупуване на допълнителни 1 533 037 дози ваксини Pfizer/BioNTech.
  • 118,9 млн. лв. - за осигуряване на подкрепа на персонала на първа линия. От които за изплащането на допълнителните възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко ангажиран с дейности, свързани с COVID-19, в размер до 113,9 млн. лева. И 5 млн. лв. за поставяне на ваксини на здравно неосигурени лица за периода юли - ноември при цена от 10 лв. на ваксинация.
  • 14,7 млн. лв. - за закупуване на лекарствен продукт Veklury (Ремдесивир), предназначен за лечение на COVID-19 при пациенти с пневмония, нуждаещи се от допълнителен кислород. С предвидените средства се осигурява закупуването на около 6 000 флакона месечно или 18 000 флакона за периода от октомври до декември 2021 г.
  • 7,5 млн. лв. - за осигуряване на моноклонални антитела за лечение на COVID-19 по съвместни процедури за обществените поръчки на ЕК. С предвидените средства се осигурява закупуване на минимално количество от лекарствения продукт, което да осигури лечение на около 3000 пациенти.
  • 12,5 млн. лв. - за създаване на резерв от лекарствени продукти за лечебните заведения за лечение на системен възпалителен отговор и протромботични състояния, възникнали вследствие на COVID-19 при хоспитализирани пациенти. 

В Проекта е предложено да бъдат осигурени средства за произвеждане на изборите за президент през 2021 г. С 133 млн. лв. ще се осигурят средства за всички първостепенни разпоредители с бюджет, имащи отношение към изборния процес, при допускане за произвеждане на избори за президент в два тура.

За Комисията за енергийно и водно регулиране са заложени нови 16,3 млн. лв. за изплащане на дължимите суми по съдебни решения от 2021 г.

За програмата за подпомагане на въздушните превозвачи са заложени 30 млн. лева.

За увеличение на средствата в резерва за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия са предвидени на 35 млн. лева.

Допълнителен натиск върху разходите оказва необходимостта от увеличение на средствата, предвидени за годината за изплащане на вноската на България в общия бюджет на ЕС, отбелязват още вносителите.

"Може да се обобщи, че с изготвения проект се търси баланс между необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за приоритетни и неотложни политики до края на годината при вече напълно изчерпани източници за тяхното обезпечаване в рамките на разчетите по ЗДБРБ за 2021 г. и възможностите на приходната част на бюджета да осигури тяхното финансиране", пише още в мотивите към законопроекта.