17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити, потребителски (Стандартни потребителски кредити с или без поръчителство)

 


Потребителски кредит без поръчител


Стандартният потребителски кредит без поръчител се предоставя с цел финансиране на текущи нужди, разходи за образование и лечение, покупка на стоки за бита, обзавеждане, покупка на автомобил, рефинансиране на съществуващ кредит и др.


Кредитът се предоставя на:

 • пълнолетни, дееспособни физически лица с постоянен адрес в Република България, работещи на безсрочен трудов договор, които не са в изпитателен срок;
 • еднолични търговци;
 • физически лица, получаващи доходите си от стопанска дейност и други дейности по граждански правоотношения;
 • свободни професии – нотариуси, лица на частна медицинска практика и др.;
 • лица в състояние да докажат регулярни и стабилни доходи.
 • Без изискване за поръчител;
 • Без проследяване на целевото разходване на средствата;
 • Без комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта Debit MasterCard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн.
 • Размер: до 7 000 лева или равностойността в евро;
 • Валута: BGN, EUR;
 • Срок на издължаване – до 60 месеца;
 • Начини на погасяване:
  равни анюитетни месечни вноски, включващи лихва и главница;
  равни месечни вноски по главницата и намаляваща лихва;
 • Гратисен период: в зависимост от желанието на клиента и по преценка на Банката;
 • Обезпечение: не се изисква

Годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от референтен лихвен процент (6-месечен SOFIBOR за кредити в лева и 6-месечен EURIBOR за кредити в евро) + посочената по-горе фиксирана надбавка.


Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – 36 лева;
 • за кредитен анализ – 0,1% върху разрешения размер, мин. 50 лева;
 • за месечно обслужване на картова/разплащателна сметка – 1 лев.


ГПР е 16,04% при кредит за 7 000 лева, отпуснат за срок от 60 месеца – при анюитетен погасителен план. Изчислението е на база променлив лихвен процент в размер на 3-месечен SOFIBOR + 14,00%, като използваната стойност на индекса към 30.09.2016 г. възлиза на 0,134%. Месечна вноска: 164,36 лева. Общо дължима сума: 9 947,87 лева.

Лева   Евро
6 м. SOFIBOR + 14.00% 6 м. EURIBOR + 14.00%

Oще услуги на банката

Контакти

Интернешънъл асет банк АД, София
Кол център: 02/81 20 234

Централно управление

1303 София, бул. Тодор Александров 81-83
Телефони: 02/81-20-111 (при въпроси, свързани с Асет Онлайн)
0800 12 422 понеделник-петък 08:30-17:00
02/9204303 (само за блокиране на банкови карти) Адрес за кореспонденция: 1000 София, п.к. 256
Факс: 02/920-42-01
БАЕ: 47094708
SWIFT код: IABGBGSF REUTERS дилинг код: FEIB
Телекс: 23-319 feib bg sf
Интернет-страница:www.iabank.bg
Електронна поща:iabank@iabank.bg