17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредити за покупка на имот (Стандартни жилищни кредити)

Кредит Асет Жилище


Кредит Асет Жилище има за цел финансиране на покупка или строителство на жилищен имот, ремонтни и/или довършителни работи, реконструкция, рефинансиране на аналогични жилищни кредити, предоставени от други банки.

 • Висок максимален размер;
 • Дълъг срок на изплащане;
 • Без комисиони за усвояване, управление и предсрочно погасяване;
 • Конкурентни лихвени нива – фиксирани за първите 2 години и прозрачно формирани от SOFIBOR/EURIBOR + фиксирана надбавка за останалия период;
 • По-нисък лихвен процент при ползване на пакетни програми "Асет Предимство" или "Асет Предимство+";
 • По-нисък лихвен процент при превод на трудово възнаграждение;
 • Безплатно издаване на международна дебитна карта Debit MasterCard PayPass и ползване на допълнителни услуги – MasterCard SecureCode, SMS известяване и възможност за включване в Асет електронни битови сметки;
 • Възможност за безплатно издаване на Асет револвираща кредитна карта MasterCard Standard, при преференциален лихвен процент от 10%;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет Онлайн.
 • Валута: BGN, EUR;
 • Размер: от BGN 20 000 / EUR 10 000 до BGN 300 000 / EUR 150 000;
 • Срок на издължаване – до 30 години;
 • Гратисен период – до 12 месеца;
 • Начин на погасяване - анюитетни вноски или равни вноски по главница и намаляваща лихва;
 • Обезпечение: първа по ред ипотека върху новозакупения или друг жилищен имот с разрешение за ползване.

Годишен лихвен процент:

 • Кредитополучателят отговаря с цялото си имущество
Лева Евро
За първите две години - фиксиран лихвен процент:
4.15% 3.95%
След изтичане на първите две години, при анюитетни вноски:
BGN: 6 м. SOFIBOR + 4.50 пр. п. EUR: 6 м. EURIBOR + 4.50 пр. п.
След изтичане на първите две години, при равни вноски по главницата:
BGN: 6 м. SOFIBOR + 4.75 пр. п. EUR: 6 м. EURIBOR + 4.75 пр. п.

 

 • Кредитополучателят отговаря до размера на обезпечението по договора
Лева Евро
За първите две години - фиксиран лихвен процент:
8.25% 7.75%
След изтичане на първите две години, при анюитетни вноски:
BGN: 6 м. SOFIBOR + 8.50 пр. п. EUR: 6 м. EURIBOR + 8.50 пр. п.
След изтичане на първите две години, при равни вноски по главницата:
BGN: 6 м. SOFIBOR + 9.50 пр. п. EUR: 6 м. EURIBOR + 9.50 пр. п.

*След изтичане на първите две години от срока на кредита, годишният лихвен процент по кредита е променлив и се формира от референтен лихвен процент (6-месечен SOFIBOR за кредити в лева и 6-месечен EURIBOR за кредити в евро) + посочените по-горе фиксирани надбавки.
 

Ценови отстъпки:

 

Възможност за ползване на допълнителна отстъпка от лихвения процент, при изпълнение на следните изисквания:

 

Отстъка 0.25 пр. п. Отстъка 0.15 пр. п.

1. Ползване на пакетна програма за физически лица "Асет Предимство+".

1. Ползване на пакетна програмаза физически лица "Асет Предимство".

 

Отстъка 0.25 пр. п.
2. Превод на работна заплата по сметка в банката за лицата, доказващи доход на база трудови правоотношения.

Отстъпките по 1. и 2. могат да се прилагат кумулативно.

 

Такси и комисиони:

 • за първоначално приемане на документи – 120 лева;
 • за кредитен анализ – 0,1% върху разрешения размер, мин. 100 лева;
 • за месечно обслужване на картова/разплащателна сметка - 1 лев;
 • за обработка на документи за учредяване на ипотека – 120 лева;
 • за обработка на документи за заличаване на учредена ипотека – 120 лева;
 • За изготвяне и актуализация оценка на обезпечението – Съгласно Тарифа за оценка на активи, в зависимост от вида обезпечение.

 

ГПР е 4.29% при кредит за 50 000 евро, с пълна отговорност на потребителя по чл. 133 от ЗЗД, обезпечен с ипотека върху апартамент, отпуснат за срок от 240 месеца. Изчислението е при фиксиран лихвен процент за първите две години в размер на 3.45% и променлив лихвен процент за останалия срок в размер на 6-месечен EURIBOR + надбавка 4.00 пр. п., при превод на трудово възнаграждение и ползване на пакетна програма  "Асет Предимство +". Месечна анюитетна вноска за първите 24 месеца: 288.70 евро. Месечна анюитетна вноска за останалия период: 301.72 евро. Общо дължима сума: 74 052.27 евро. Стойността на 6-месечния EURIBOR към дата 30.09.2016 г. е -0.202%. Използваната стойност е 0%, съгласно Методика за изчисляване на референтен лихвен процент за кредити за физически лица.

Oще услуги на банката

Контакти

Интернешънъл асет банк АД, София
Кол център: 02/81 20 234

Централно управление

1303 София, бул. Тодор Александров 81-83
Телефони: 02/81-20-111 (при въпроси, свързани с Асет Онлайн)
0800 12 422 понеделник-петък 08:30-17:00
02/9204303 (само за блокиране на банкови карти) Адрес за кореспонденция: 1000 София, п.к. 256
Факс: 02/920-42-01
БАЕ: 47094708
SWIFT код: IABGBGSF REUTERS дилинг код: FEIB
Телекс: 23-319 feib bg sf
Интернет-страница:www.iabank.bg
Електронна поща:iabank@iabank.bg