17-11-2017 20-11-2018

Услуги

Кредитиране на бизнеса (Стандартни кредити за фирми)


Кредити за оборотни средства


Кредитът за оборотни средства се предоставя на клиенти на Банката за подпомагане на текущата дейност на фирмата, с цел покупка на суровини, материали, стоки и др. Вида на кредита, в зависимост от предпочитанията на фирмата, може да е под формата на кредит с погасителни вноски и гратисен период или кредитна линия.

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица, с бизнес история не по-малко от 12 месеца. 
 

 • Улеснена процедура за финансиране на текущи нужди;
 • Конкурентни лихвени нива;;
 • Преференциални лихвени нива за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит в Интернешънъл Асет Банк АД;
 • Възможност за ползване на гратисен период;
 • Усвояване – еднократно или на траншове, съобразно потребностите на фирмата;
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства;
 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги.
 • Валута: BGN, EUR, USD, CHF;
 • Размер: по договаряне;
 • Собствено участие: не се изисква;
 • Срок на издължаване: до 36 месеца;
 • Гратисен период: до 3 месеца;
 • Начин на погасяване: 
  - при оборотен кредит – с месечни вноски по главница и лихва и гратисен период до 3 месеца; 
  - при кредитна линия –намаляващ плафон (сума за усвояване и погасяване в рамките на
    разрешения лимит) на кредитна линия за последните месеци от договорения период; 
 • Обезпечение: всички допустими от действащото законодателство

Годишен лихвен процент:
 

6м. SOFIBOR/6м. EURIBOR/6м. LIBOR + надбавка по договаряне.

 

 

 


Инвестиционни кредити

 


Инвестиционният кредит се предоставя с цел придобиване на земя и сгради, строителство и обзавеждане на предприятия, офиси и магазини, закупуване на машини, оборудване и транспортни средства (включително и употребявани), придобиване на нематериални активи (лицензи, патенти и др.), изграждане на инфраструктурни съоръжения.

Кредитополучатели могат да бъдат юридически лица с бизнес история не по-малко от 12 месеца.
 

 • Висок максимален размер, в зависимост от предвидените дейности по проекта;
 • Дълъг срок на изплащане, достигащ до 10 години;
 • Конкурентни лихвени нива;
 • Избор от различни валути на финансиране;
 • Възможност за ползване на гратисен период;
 • Без комисиона при предсрочно погасяване със собствени средства;
 • Възможност за безплатно инсталиране на ПОС устройства в търговските обекти на фирмата;
 • Безплатно активиране на услугата за интернет банкиране Асет онлайн;
 • Откриване на картови сметки на служителите и работниците на фирмата, с автоматичен превод на работната заплата по тях и с възможност за овърдрафт, както и ползване на преференции при пакетни услуги.
 • Валута: BGN, EUR, USD, CHF;
 • Размер:
  - минимална стойност на инвестицията – 15 000 лева;
  - максимална стойност на инвестицията - 3 000 000 лева или равностойността им във валута, в зависимост от бизнес плана на кредитополучателя;
 • Срок на издължаване: до 120 месеца;
 • Гратисен период:  в зависимост от естеството на проекта и срока за въвеждане в експлоатация;
 • Начин на погасяване: съгласно утвърден погасителен план Собствено участие на клиента: мин. 15 % от стойността на финансирания проект без ДДС;
 • Обезпечение: всички допустими от действащото законодателство, вкл. – за обезпечение се приемат и активи, които са предмет на инвестиционния проект.

Годишен лихвен процент:

 

6м. SOFIBOR/6м. EURIBOR/6м. LIBOR + надбавка по договаряне – съобразно рисковете на проекта и срока на възвращаемост на инвестицията. Преференциални лихвени нива за клиенти, които вече са погасили в срок поне един кредит от Банката.

 

 

Oще услуги на банката

Контакти

Интернешънъл асет банк АД, София
Кол център: 02/81 20 234

Централно управление

1303 София, бул. Тодор Александров 81-83
Телефони: 02/81-20-111 (при въпроси, свързани с Асет Онлайн)
0800 12 422 понеделник-петък 08:30-17:00
02/9204303 (само за блокиране на банкови карти) Адрес за кореспонденция: 1000 София, п.к. 256
Факс: 02/920-42-01
БАЕ: 47094708
SWIFT код: IABGBGSF REUTERS дилинг код: FEIB
Телекс: 23-319 feib bg sf
Интернет-страница:www.iabank.bg
Електронна поща:iabank@iabank.bg