Стабилен ръст на премийните приходи от продадени застрахователни полици, както и на размера на изплатените обезщетения, но спад на печалбата при животозастраховането отчитат застрахователните компании на българския пазар (23 в Общото застраховане и 10 в Животозастраховането) към 30 септември 2022 г. в сравнение с деветте месеца на миналата година. Това показват обобщените окончателни данни от Комисията за финансов надзор (КФН) на базата на предадените финансови отчети за деветмесечието на настоящата година от застрахователни компании, публикувани на сайта на финансовия небанков регулатор.

Финансовите резултати са много добри на фона на политическата нестабилност, спадащия брутен вътрешен продукт и високата инфлацията.

Продадени полици и изплатени обезщетения

В двата сектора застрахователите са продали полици общо за 2 648 212 179 лева през деветте месеца на настоящата година, спрямо 2 442 158 401 лева до 30 септември 2021 година, което представлява ръст от 8.44 на сто на годишна база. В същото време изплатените обезщетения са нараснали до 1 051 306 895 лева спрямо 962 142 159 лева преди година по същото време, което представлява повишение с 9.27% спрямо 30 септември 2021 година.

Печалбата

През първите девет месеца на 2022 година печалбата на годишна база е нараснала с 3 567 хил. лева до 245 785 хил. лв. от 242 218 хил. лева през миналата година или повишаване с 1.47 на сто. Това се дължи най-вече на автомобилното застраховане (Общото застраховане), което остава силно доминиращо, като двете водещи бизнес линии - застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и Каско - формират 68% от премийния приход в общото застраховане, обобщават от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

Общо застраховане

През първите девет месеца на 2022 година 23-те компании в Общото застраховане са получили премиен приход от продадени застраховки за общо 2 205 563 976 лева, спрямо 2 002 952 121 лева към 30 септември 2021 година, което представлява нарастване с 10.11%.

Най-голям дял заемат полиците за моторни превозни средства (68.0% или 1 499 992 596 лева, от които по застраховка "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (887 340 648 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско" за сухопътни МПС без релсовите (612 651 948 лева), следвани от застраховка "Пожар и природни бедствия и други щети на имущество" (12.0% или 243 812 316 лева), "Помощ при пътуване" (5.7% или 126 530 425 лева), "Злополука и заболяване" (5.3% или 117 311 448 лева), "Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски" (4.5% или 99 439 112 лева), "Обща Гражданска отговорност" (1.8% или 38 621 791 лева), а делът на останалите 4 вида застраховки е 2.8 на сто или 58 122 574 лева, като ръст е отчетен при Релсовите превозни средства (0.5%), Плавателните съдове (0.4%) и Летателните апарати (0.3%).

Според АБЗ, пазарните данни очертават тенденция на нарастване на премийния приход на годишна база по застрахователни бизнес линии, свързани с транспорта - "Релсови превозни средства" с 20,3%, "Плавателни съдове" с 42,5% с "Летателни апарати" с 30,7%, като най-висок е прирастът по застраховка "Товари по време на превоз" (Карго) от 98%. Сред причините са увеличение на транспортната дейност у нас, идващо в резултат на активизиране на икономическата дейност, както и на промени във веригите на доставки, най-вече заради войната в Украйна.

Общо премийният приход по бизнес линията "Пожар и природни бедствия" бележи слабо повишение от 3% в сравнение със същия период на предходната година. По-добри темпове на ръст се регистрират по застраховка "Пожар и други опасности" - ръст от 10,5% при събрани премии от 83 млн. лв., и по застраховка "Кражба, грабеж, вандализъм" - ръст от 17,7% и приход от 19 млн. лв. Делът на имуществените застраховки остава нисък, особено с оглед на увеличаващите рискове, свързани с климатичните промени.

По оценка на АБЗ, земеделските застраховки заемат незначителен дял от премийния приход по общо застраховане, като той остава на същите нива като предходната година - към м. септември ръстът е 1%, а събраният премиен приход е 14,8 млн. лв. Същевременно, изплатените обезщетение растат с 13,3% на годишна база.

Печалбата на годишна база на 23-те компании от Общото застраховане се е повишила до 194 556 хил. лв. през деветте месеца на 2022 година от 189 934 хил. лв. година по-рано или нарастване с 2.43%.

Топ 15 на дружествата в общото застраховане по премиен приход:

Няма разместване в класацията спрямо второто тримесечие на 2022 година.

 1. ЗД Евроинс - 15,53% пазарен дял и 342 497 578 лева премиен приход;
 2. ЗК Лев Инс - 13,49% пазарен дял и 297 614 877 лева премиен приход;
 3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 11,74% пазарен дял и 258 939 309 лева премиен приход;
 4. ДЗИ - Общо застраховане - 10,12% и 223 271 364 лева;
 5. ЗАД Армеец - 7,84% и 172 934 426 лева;
 6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 6.81% и 150 129 999 лева;
 7. Дженерали застраховане - 6.50% и 143 313 281 лева;
 8. ЗД Бул Инс - 6.45% и 142 212 965 лева;
 9. ЗАД ОЗК - Застраховане - 6.01% и 132 463 202 лева;
 10. ЗАД Алианц България - 5.94% и 130 914 572 лева;
 11. ЗК "УНИКА" АД - 2.90% и 63 909 671 лева;
 12. "Групама застраховане" ЕАД - 1.43% и 31 562 778 лева;
 13. ЗАД "Асет Иншурънс" АД - 1.05% и 23 198 185 лева;
 14. "Застрахователно дружество ЕИГ РЕ" ЕАД - 0.85% и 18 767 547 лева (изкачва се с едно място).
 15. "ОЗОФ Доверие ЗАД" АД - 0.84% и 18 487 367 лева (спада с едно място);

Останалите 8 компании имат общо 2.52% пазарен дял по премиен приход.

Към края на деветмесечието на 2022 година 23-те компании в Общото застраховане са изплатили обезщетения в размер на 859 304 920 лева, спрямо 798 124 945 лева година по-рано за същия период, което представлява нарастване със 7.66%.

Най-голям пазарен дял от 83.1% заемат застраховките на МПС или общо 714 062 969 лева, от които "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС" (470 220 662 лева) и по доброволната застраховка "Автокаско", свързана с притежаването и използването на сухопътни МПС без релсови (243 842 298 лева), следвани от "Злополука и заболяване" (5.9% и 50 271 399 лева), застраховка "Пожар и природни бедствия" (5.2% и 42 200 685 лева), "Помощ при пътуване" (4.3% и 36 697 908 лева), "Обща Гражданска отговорност" (0.8% и 6 729 286 лева), Кредити, гаранции, разни финансови загуби и правни разноски (0.3% и 2 854 177 лева), "Товари по време на превоз" (0.3% и 3 000 067 лева). На останалите 3 вида застраховки се падат само 0.1% пазарен дял и 1 393 147 лева.

Топ 15 на дружествата в общото застраховане по изплатени обезщетения:

И тук няма съществени промени спрямо предходното второ тримесечие.

 1. ЗД Евроинс - 16.17% пазарен дял и 138 944 752 лева изплатени обезщетения;
 2. ЗК Лев Инс - 14.09% пазарен дял и 121 052 800 лева изплатени обезщетения;
 3. ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп - 10.31% и 88 555 361 лева;
 4. ЗД Бул Инс - 8.79% и 75 529 438 лева;
 5. ДЗИ - Общо застраховане - 8.64% и 74 284 035 лева;
 6. ЗАД ДаллБогг: Живот и Здраве - 8.45% и 72 576 974 лева;
 7. ЗАД Армеец - 7.39% и 63 532 436 лева;
 8. Дженерали застраховане - 6.77% и 58 145 929 лева;
 9. ЗАД ОЗК - Застраховане - 6.67% и 57 306 319 лева;
 10. ЗАД Алианц България - 6.10% и 52 447 944 лева;
 11. ЗК УНИКА АД - 1.52% и 13 047 768 лева;
 12. ОЗОФ Доверие ЗАД АД - 1.13% и 9 705 783 лева;
 13. ЗАД Асет Иншурънс АД - 0.86% и 7 426 839 лева (изкачва се с едно място);
 14. Групама застраховане ЕАД - 0.80% и 6 872 019 лева (спада с едно място);
 15. ЗК България Иншурънс АД - 0.72% и 6 162 511 лева.

На останалите 8 застрахователни дружества от Общото застраховането се падат 1.65% общ пазарен дял по изплатени обезщетения.

Животозастраховане

През 9-те месеца на 2022 година 10-те компании по Животозастраховане са продали полици за 442 678 203 лева в сравнение с 439 206 280 лева през януари-септември 2021 година или с 0.79% повече, сочат обобщените данни на КФН. От тях 39.0% и 172 643 700 лева са за застраховка "Живот и рента", следвана от застраховката "Живот", свързана с инвестиционен фонд" (33.3% и 147 242 016 лева), "Заболяване" (17.3% и 76 673 807 лева); Допълнителна застраховка (6.6% и 29 078 888 лева); "Злополука" (2.8% и 12 580 586 лева); Женитба и детска застраховка (1.0% и 4 459 206 лева).

Според оценката на АБЗ, пазарните данни към септември 2022 г. показват, че се запазва тенденцията на повишен интерес към здравните застраховки. Общо за пазара по линия на застраховка "Заболяване" премийният приход към септември възлиза на близо 146 млн. лв., като ръстът на годишна база е 20%. Изплатени са обезщетения в размер на 75 млн. лв., с 23% повече в сравнение със същия период на 2021 г.

Класация на дружествата от Животозастраховането по премиен приход:

 1. ДЗИ-Животозастраховане - 28.6% паззарен дял и 126 389 560 лева привлечен премиен приход;
 2. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 25.2% и 111 696 402 лева;
 3. ЗАД Алианц България живот - 21.0% и 93 039 328 лева;
 4. ЗК УНИКА Живот - 12.1% и 93 039 328 лева;
 5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 5.9% и 25 971 561 лева;
 6. Групама животозастраховане ЕАД - 3.6% и 15 926 798 лева;
 7. ЗД Евроинс Живот ЕАД - 1.4% и 6 096 869 лева;
 8. Животозастрахователен институт АД - 1.1% и 4 650 825 лева;
 9. ЖЗК Съгласие АД - 0.8% и 3 355 232 лева;
 10. ЗЕАД ЦКБ Живот ЕАД - 0.5% и 2 073 229 лева.

Към 30 септември на настоящата година изплатените обезщетения от дружествата по Животозастраховане достигат 192 001 975 лева, като нарастват със 17.06% спрямо 164 017 205 лева през деветте месеца на 2021 година. Най-голям пазарен дял от 39.0% и 172 643 700 лева заема застраховката "Живот и рента", следвана от "Живот, свързан с инвестиционен фонд" (33.3% и 147 242 016 лева), "Заболяване" (17.3% и 76 673 807 лева), Допълнителна застраховка (6.6% и 29 078 888 лева), "Злополука" (2.8% и 12 580 586 лева) и "Женитба и детска застраховка" (1.1% и 4 459 206 лева).

Класация на дружествата от Животозастраховането по изплатени обезщетения:

 1. ЗАД Алианц България живот - 27.3% пазарен дял и 52 501 936 лева изплатени обезщетения;
 2. ДЗИ-Животозастраховане - 24.0% и 46 018 547 лева;
 3. ЗЕАД Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп - 21.9% и 42 025 321 лева;
 4. ЗК УНИКА Живот - 10.8% и 20 795 078 лева;
 5. ГРАВЕ България Животозастраховане - 6.6% и 12 728 341 лева;
 6. "Групама животозастраховане" ЕАД - 4.4% и 8 359 294 лева;
 7. "Животозастрахователен институт" АД - 2.4% и 4 678 127 лева;
 8. ЖЗК "Съгласие" АД - 1.6% и 3 018 834 лева;
 9. "ЗД Евроинс Живот" ЕАД - 0.7% и 1 255 244 лева;
 10. ЗЕАД "ЦКБ Живот" ЕАД - 0.3% и 621 253 лева.