Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди промяната в цените на природния газ за месеците август и септември 2019 г. Цената за периода 5.08-31.08.2019 г. е с 34,79 на сто по-ниска в сравнение с утвърдената от регулатора цена за миналия период. За септември 2019 г. пък цената е по-ниска с 34,32 на сто в сравнение с утвърдената периода миналата година.

Решенията си КЕВР е взела на закрито заседание на 8 май 2020 г. въз основа на подадените от "Булгаргаз" ЕАД заявления за утвърждаване на цени, съответно за периода 5 август 2019 г. - 31 август 2019 г. и за периода 1.09.2019 - 30.09.2019 г., по които да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.

Утвърдените цени за минали периоди са приети с цел да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители следва да възстановяват на клиентите за доставка на природен газ, се посочва в решенията.

Утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно които общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г.

Във връзка с това съгласно приетите промени в Закона за енергетиката от 24 април 2020 г. общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Каква ще е цената за август 2019 г. и какво се включва в нея

След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори КЕВР утвърди цена на природния газ за периода 5 август 2019 г. - 31 август 2019 г. в размер на 29,28 лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената с Решение на КЕВР от 28.06.2019 г. цена за август 2019 г. намалението е с 15,62 лв./MWh или с 34,79%.

Каква е цената за септември 2019 г.

След разглеждане на заявлението на обществения доставчик и при отчитане на всички ценообразуващи фактори Комисията утвърди цена на природния газ за периода 1.09.2019 г. - 30.09.2019 г. в размер на 29,49 лв./MWh(без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената с Решение на КЕВР от 28.06.2019 г. цена за м. септември 2019 г. намалението е с 15,41 лв./MWh или с 34,32%.

Какво се включва в утвърдените цени

В утвърдените цени на природния газ от 29,28 лв./MWh за август и 29,49 лв./MWh за септември са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ в размер на 0,85 лв./MWh и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ в размер на 0,13 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

Как са образувани цените

При утвърждаването на цената на природния газ за периодите 5 август 2019 г. - 31 август 2019 г. и 1.09.2019 г. - 30.09.2019 г. КЕВР е отчела реално доставените количества природен газ през този период и променените условия по договора за доставка на природен газ между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", съгласно които цената се образува по хибридна формула.

Отчетени са и разходите за пренос на природен газ през територията на Румъния за двата периода, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цена, а именно: 17.05.2019 г. - 30.06.2019 г. (за периода през месец август с.г.) и 17.06.2019 г. - 31.07.2019 г. (за септември с.г.).

През тази седмица КЕВР ще проведе закрити заседания, на които предстои да приеме окончателни решения във връзка с подадените от "Булгаргаз" ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ и за други минали периоди - октомври, ноември и декември 2019 г. След приемането им решенията на Комисията ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.