Парламентарната енергийна комисия одобри промените в Закона за енергетика на първо четене с 12 "за" и 6 "против".

С промените се цели да бъде регламентиран механизъм за възстановяване на суми по договори, сключени между обществения доставчик "Булгаргаз", ЕАД и неговите клиенти. Това се налага във връзка с постигнатото предоговаряне на цената на природния газ между "Газпром Експорт" и "Булгаргаз" от 5 август 2019 г.

Промените предвиждат възможност за Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ да може да приема решения за утвърждаване на цени на природния газ със задна дата от 5 август 2019 г. досега.

Освен това общественият доставчик "Булгаргаз" ще трябва да възстанови надвзетите суми в 14-дневен срок, след като подпише допълнително споразумение за това с клиентите си.

Законопроектът предвижда цените на природния газ оттук нататък да се утвърждават от КЕВР ежемесечно от първо число на съответния месец в съответствие с постигнатата договореност между "Газпром" и "Булгаргаз".

Измененията на енергийния закон предвиждат общественият доставчик на природен газ да възстановява суми по договори за доставка на природен газ, сключени с крайни потребители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, в това число лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, за периода от 5 август до 31 декември 2019 г. Освен това се предвижда такива суми да бъдат възстановени на крайни снабдители на природен газ и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, за периода от 1 януари 2020 г. до 31 март 2020 г.

За тази цел КЕВР трябва да приеме съответните решения, които да предоставят възможност за изчисляване на сумите, които общественият доставчик на природен газ, както и крайните снабдители и тези, на които е издаден лиценз и пренос за производство на топлинна енергия, трябва да възстановят на своите клиенти.

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова препоръча да бъде добавена нова алинея, в която се предвижда промените в закона да не засягат свободния пазар за природен газ.

Председателят на Комисията по енергетика и вносител на измененията Валентин Николов каза, че между първо и второ четене ще се прецизират някои пропуски в законопроекта.