75,975 млн. лв. с ДДС е утвърдената сума, която се възстановява на 22 дружества от сектор "Топлоенергетика" за доставената на клиентите топлинна енергия и за произведената електрическа енергия по високоефективен способ за периода 1 юли 2019 - 31 март 2020 г. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) във връзка с коригирането на цените за изминали периоди.

Изчислените суми са формирани, след като са отчетени разликите в цените на природния газ по отделни месеци, както и потребените от дружествата количества природен газ, отбеляза енергийният регулатор.

Какво е намалението по топлофикации

Промяната е намаление средно с 10.16%. И конкретно, намалението от 1 юли 2020 г. по преизчислени цени, за топлофикациите (по градове), е:

  • София - с 11,16%
  • Пловдив - 5,76%
  • Плевен - 4,06%
  • Бургас - 4,39%
  • Варна - 0,00%
  • Враца - 5,49%
  • Разград - 7,71%
  • Русе - 0,13%
  • Перник - 0,58%

Какви суми се връщат на топлофикациите

Общата сума, която "Булгаргаз" ще възстанови на топлофикационни дружества, е 75,9 млн. лева. Най-много трябва да върне (и вече върна) на "Топлофикация-София" - 59,4 млн. лева. 2000 лева обратно ще получи топлофикацията във Варна ("Веолия Енерджи Варна" ЕАД).

За топлинната енергия с топлоносител гореща вода на 22 топлофикационни дружествата се възстановяват суми в размер 33,476 696 млн. лв. без ДДС, или 40,172 035 млн. с ДДС. Тези суми дружествата трябва да възстановят в сметките на потребителите за ползваната от тях топлинна енергия през изминалия период. За потребителите на прогнозен отчет (каквито са голямото мнозинство) корекциите ще бъдат отразени в изравнителните сметки, а за потребителите на реален отчет корекцията ще стане в първата получена от тях месечна фактура, посочва КЕВР.

За произведената от топлофикационните дружества високоефективна електрическа енергия с решението на КЕВР на тях се възстановяват 27,808 963 млн. лв. без ДДС, или 33,370 755 млн. лв. с ДДС.

Коригирани цени, определени от КЕВР, и суми надплатени и за възстановяване на дружествата

Таблица: КЕВР

Как стигна до решението си за новите цени регулаторът

В решението си КЕВР отчита разликите в цените на природния газ за всеки месец от периода 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г., приети с няколко последователни решения на регулатора - на 8-ми, 13-и и 20 май 2020 г. Въз основа на месечните данни за консумацията на природен газ от всяко едно топлофикационно дружество, са определени и сумите, които "Булгаргаз" ЕАД следва да възстанови на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, както и на дружествата, закупували природен газ за посочения период, се казва в съобщението на КЕВР.

След приспадане на разходите за закупуване на природен газ за периода 5 август 2019 г. - 31 март 2020 г., за периода 1 юли 2019 г. - 30 юни 2020 г. са изчислени цените на топлинната енергия, както и преференциалните цени и премии за електрическата енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия.

КЕВР отбелязва, че в ценовото си решение отчита и изисканата от дружествата информация с отчетни данни за продадените количества електрическата енергия от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, както и на продадените количества топлинна енергия с топлоносител гореща вода и водна пара, разпределени по месеци за периода от 1 юли 2019 г. до 31 март 2020 г.

Кога трябва да се разплатят с абонатите си топлофикациите

Всички топлофикационни дружества предстои в 30-дневен срок да направят своите преизчисления и във фактурите на клиентите им ясно да обозначат както съответния период, така и съответното намаление.

За абонатите, които заплащат сметки на месечна база, приспадане на дължимите суми следва да бъде направено в първата възможна фактура. Ако сумата е по-голяма, приспадането ще продължи до изчерпване на размера на намалението. За потребителите, които са на прогнозен отчет и заплащат ползваната топлинна енергия на годишна база, възстановяването на дължимите им суми ще бъде направено в изравнителните сметки. В тях изрично ще бъде посочена точната сума, която ще им бъде приспадната.