Отчетено е постигне на задължителната националната цел от 16 процента на енергия от възобновяеми източници (ВЕИ) в брутното крайно потребление на енергия. Изпълнението е продължило, като през 2019 г. се постигат 21.56 процента дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия. Това заяви служебният министър на енергетиката Андрей Живков по време на изслушване в парламента, позовавайки се на втория национален доклад за напредъка на България за насърчаване и използването на енергията от възобновяеми източници, цитиран от БТА.

Енергийният министър добави, че по отношение на целите в сектор "Транспорт" се наблюдава постигане на по-нисък дял - 7.89 процента, в сравнение със заложения в националния план за действие за енергията от възобновяеми източници. За 2019 г. са планирани 10 процента дял на енергията от възобновяеми източници в транспортния сектор. По думите на Живков причините за това се дължат на въведеното ограничение на използване на конвенционални биогорива, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, въвеждането на изискване за употреба на биогорива от ново поколение и сравнително ниското потребление на електрическа енергия от възобновяеми източници. Целта към 2020 г. за дял на енергия от възобновяеми източници е 20 процента, каза той.

Повод за изслушването на служебния министър на енергетиката е изтекъл срок за транспониране на Директива /EC/ 2018/2001 за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници.

Андрей Живков обясни, че директивата е от 18 декември 2018 година. Тя установява общата рамка за насърчаването за използването на енергията от възобновяеми източници, като определя обвързваща цел от поне 32 процента дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на ЕС през 2030 г., която колективно трябва да бъде постигната от държавите членки.

Според Живков важен елемент от директивата са критериите за устойчивост и за намаление на емисиите на парникови газове за биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и твърдите горива от биомаса.

Срокът за транспортиране на разпоредбите на директивата е 30 юни 2021 г. За привеждане в съответствие на българското законодателство на изискванията на директивата е сформирана междуведомствена работна група със заповед от 15 април 2020 г. със задача да бъде разработен законопроект и предварителна оценка на законопроекта до 31 декември 2020 г.

Според бившия министър на енергетиката Делян Добрев България няма да плаща санкции. Той поясни, че преди да се стигне до санкции, минават два кръга на комуникации с ЕС. Единият кръг е мотивирано становище, вторият кръг на комуникация с ЕС е за изясняване на евентуални проблеми в текстовете за приложение.

"Ще минат години, преди да се стигне до санкции. За да се стигне до санкции, трябва да бъде наложена съдебна глоба. Преди да се наложи такава съдебна глоба, в последния момент България може да приложи директивата и страната ни няма да плаща никакви санкции", изтъкна той.

Рамадан Аталай от ДПС посочи, че "целта на тази директива от 32 процента на дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление, вече е историята", защото ЕС вече изисква от България 40 процента от крайното брутно потребление.