Поради неизпълнение Национална компания "Железопътна инфраструктура" прекрати договора с ДЗЗД "КЕЛЕТ АБ" за модернизация на жп линията от София до Елин Пелин, съобщи Министерството на транспорта и съобщенията (МТС). Проверка е показала много слабо изпълнение по куп договори за рехабилитация на жп линии.

Договорът с българо-унгарския консорциум "КЕЛЕТ АБ" на стойност 120 млн. лв. без ДДС включва проектиране, строителство и доставка на материали за 23-километровия железопътен участък от София до Елин Пелин. Първоначалните срокове за завършване на обекта са били до края на 2020 г. От датата на стартиране на договора фирмата-изпълнител е извършвала основно доставки на материали, а реалният физически напредък за строителните дейности е едва 43%, се казва в съобщението.

От министерството уверяват, че в кратки срокове НКЖИ ще обяви нова процедура за строител на жп линията, като ще постави прозрачни условия, които да дадат възможност за участие на широк кръг български и чуждестранни фирми.

 В съобщението се отбелязва, че МТС и НКЖИ са извършили проверки по всички договори за рехабилитация на железопътни линии в страната. Резултатите от тях показват много ниски нива на физическо изпълнение за по-голямата част от договорите, подписани от 2019 г. до края на 2021 г.

По разпореждане на министър Николай Събев НКЖИ ще засили контрола на строителните дейности и качеството на изпълнение на обектите, се подчертава в съобщението. Компанията няма да одобрява постъпили искания за актуализация на стойностите на вече сключени договори за строителство, в резултат от проведени обществени поръчки. В случай, че фирма-изпълнител декларира невъзможност да изпълнява договорните си отношения, ще се разглежда и варианта за прекратяването му.