В средата на декември Европейската комисия прие плана за действие за стимулиране на далечни и трансгранични пътнически и товарни жп превози. Целта е да се увеличи използването на екологичния железопътен транспорт за сметка на замърсяващия въздушен. Също така чрез развитието на жп транспорта и увеличаването на трафика Комисията цели да прехвърли част от пътниците от самолетите към влаковете. По-конкретно идеята е въздушните рейсове на кратки и средни разстояния да бъдат заменени с пътувания с влак. За да станат те обаче конкурентни за потребителите, скоростта на влаковете трябва да се увеличи, за да могат пътниците да пристигат по-бързо до желаната точка. И времето да е съизмеримо с това на самолетния полет плюс търпението, необходимо за чакане и обработка на пътниците и багажа им на летището. В крайна сметка основната цел с прехвърлянето на повече пътници и товари към жп транспорта ЕК цели да подпомогне Зеления преход както в самия транспорт, така и в икономиката като цяло.

Самият железопътен сектор гледа с добро око на плановете на Брюксел и предприетите действия. Това става ясно и от позиция на Организацията на европейските железопътни и инфраструктурни компании (CER), която приветства приемането на широкообхватния план за действие. И изразява готовност за тясно сътрудничество и взаимни ангажименти в тази насока както с ЕК, така и с други заинтересовани страни от изпълнението на този план.

Предизвикателствата

За осъществяването му обаче към днешна дата има редица предизвикателства, дори пречки. Отстраняването на които ще изискват известни усилия и конкретни действия, подчертават от CER. От една страна от десетилетия насам пътникопотокът по международните железопътни маршрути е в застой за разлика от постоянно увеличаващия се при полетите. В същото време хората предпочитат да използват влаковете предимно за вътрешни пътувания в границите на държавите, а не да ги преминават с тях. Затова от CER виждат в целите на Стратегията за интелигентна и устойчива мобилност и европейската Зелена сделка дава нов тласък за увеличаване на железопътния трафик и услуги. За която цел обаче ще има нужда и от някои промени, които да насърчат използването на влакове вместо самолети.

От друга страна на много места все още липсва адекватна инфраструктура, която да позволи по-широкото разпространение на железопътните превози изобщо или ускоряването на съществуващите. И не става въпрос само за релси, а също и за гари, спирки, свързаност, нови технологии и др.

За изграждането на всички необходими съоръжения, нужни за превръщането на жп транспорта в конкурентен на автомобилния и въздушния ще трябват и сериозни инвестиции. В момента обаче компаниите от сектора са доста затруднени финансово, до голяма степен благодарение на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19. Железопътният трафик също бе силно засегнат от коронакризата, като общите загуби на сектора за последните 2 години възлизат на около 50 млрд. евро през последните 2 години. Те са валидни с особена сила по конкретно при международните железопътни превози. А според CER въздействието на силно намалелите приходи в сектора ще се отразят сериозно на възможностите за инвестиции в него през следващите години. Още повече, че авиокомпаниите, които бяха сред най-сериозно ударените от COVID-кризата, успяха да получат доста повече компенсации и помощи от ЕК и държавите, отколкото дружествата от железопътния бранш.

Възможните решения

Според CER общата ситуация, в която се намира към момента железопътният транспорт в Евросъюза, трябва да бъде коригирана. Особено предвид плановете на ръководството на Общността по отношение на развитието на жп превозите и декарбонизацията на транспорта. И усилията трябва да бъдат съсредоточени в няколко направления. Едното от тях е билетите. Колкото и елементарно да изглежда това, то има съществена роля в популяризирането и широката употреба на влаковете. Според браншовата организация днес за вътрешните пътувания в някоя от държавите членки е доста лесно да се организират и да се резервират/купят билети. Не толкова добре обаче стоят нещата, когато стане въпрос за трансгранично пътуване с влак, особено с пресичането на повече от една граница. Именно поради тази причина железопътните компании наскоро се ангажираха да подобрят системата за продажба на международни билети и представиха пътна карта, по която трябва да се върви към безпроблемното издаване на такива превозни документи с визия до 2030 г.

Според нея пътниците ще могат безпроблемно да закупуват билети за международни пътувания, когато имат възможност за търсене, избор, закупуване и използване на железопътни услуги чрез лесен достъп до надеждна и изчерпателна информация относно разписанията и цените в реално време, както и до закупуване на билети за пътувания и услуги от железопътния транспорт онлайн, което се отнася както до международните, така и до регионални, междуселищни и градски линии. Достъп до такива услуги трябва да бъде наличен по интернет от всяка и до всяка точка на ЕС. За да се осъществи това, ще трябва да бъде изградена единна система за разписания, маршрути, цени и продажба на билети от всички доставчици на превозни документи. Например пътник, който ще лети от България до Франция, а след това ще пътува с влак между различни градове в страната, след което ще пътува до Испания, трябва да може да организира пътуването си и да закупи билети още в България.

Също така самите пътувания трябва да могат да се планират и да се закупуват билети дори 6 до 12 месеца месеца по-рано, както е при въздушния транспорт. Също така превозните документи за всяко едно пътуване, независимо откъде започва и къде ще приключи, трябва да може да се купуват чрез сайтове, мобилни приложения и различни точки за физическа продажба. Последното може да се осъществи чрез система, даваща достъп до различните железопътни превозвачи в отделните държави членки, например от туристически бюра или агенции, отново както е при самолетните билети. Въвеждането на единен цифров билет, който да важи при всеки жп оператор и във всяка държава от ЕС също е важна и задължителна стъпка за стимулиране на използването на влакове. Според CER всички тези нововъведения трябва да бъдат налице още през 2025 г., ако ЕК наистина иска да върви в правилната посока според заложените цели за декарбонизация и в частност за популяризиране на железопътния транспорт.

Организацията на жп компаниите в ЕС иска също и промяна на данъчната политика по отношение на пътуванията с влак. Според позицията им е време билетите за международните влакове да бъдат освободени от ДДС. Това от една страна ще направи пътуванията на потребителите по-евтини, а от друга - ще премахне препятствието, което налогът създава поради различната си ставка в някои отделни държави от ЕС. Не на последно място тази мярка вече бе въведена за самолетните билети за международни полети и прилагането й и в жп транспорта ще повиши конкурентоспособността му.

В CER вярват и в кооперирането на различните видове транспорт в името на целите за декарбонизация на сектора и за улесняването на пътуванията на гражданите. Затова друго тяхно предложение към властите в ЕС е създаването на мултимодална система, даваща възможност за пътувания, осъществявани в комбинация между два или повече видове транспорт - въздушен, железопътен, автобусен, градски и т.н. По този начин пътниците ще могат да осъществят пътуването си възможно най-удобно, бързо, но и екологично. Освен това при евентуални принудителни прекъсвания на пътуването с влак поради някаква причина, хората лесно ще могат да се възползват от алтернативен вид транспорт, който ще ги отведе до желаната дестинация.

Вдигане на скоростта

В друга разпространена от CER позиция се обръща сериозно внимание на нуждата от създаването на оперативно съвместима европейска високоскоростна жп мрежа, която да свързва европейски столици и големите градове, но също и ключови градски транспортни възли, летища и пристанища. Всичко това ще повлияе положително на развитието на международните железопътни услуги и ще повиши скоростта на пътуванията и превозите не само физически, но и мащабно чрез ускоряването на самата услуга, а не само с увеличаване на скоростта на влаковете. Също така на по-късен етап е необходимо интегрирането на някои от градските транспортни възли и системи в трансевропейската мрежа TEN-T е от решаващо значение. Но към днешна дата в железопътния транспорт все още са налице значителни липси на инфраструктура както за пътнически, така и за товарни превози. Не са налични и голяма част от необходимите мултимодални връзки, особено по отношение на пътническите превози. Всичко необходимо няма да бъде постигнато без достатъчно и целево финансиране и инвестиции за развитие на жп инфраструктурата. А за преодоляване на техническата и оперативна съвместимост на железопътните мрежи в отделните държави са необходими сериозни регулаторни мерки и промени, смятат в CER.

В организацията са категорични, че създаването на нови европейски транспортни коридори и интегрирането им в основната жп мрежа ще способства допълнително за постигането на Зелената сделка в транспорта. Паралелно с това е необходимо и да се подобри синхрона между пътническите и товарните жп мрежи и коридори.

Осигуряването на всички изброени условия по отношение на инфраструктурата, свързаността, комуникацията и регулациите категорично ще дадат голям тласък за пренасочването на транспортните потоци от пътници и товари към железниците, които и към днешна дата са най-енергоефективния и чист транспорт.

Възможности за финансиране

За да се прехвърли повече трафик към железопътния транспорт, за който пък преди това трябва да се осигури повече привлекателност, както вече стана ясно, ще има нужда от сериозни инвестиции. Но сами железопътните и инфраструктурни компании няма да могат да осигурят необходимия финансов ресурс. Поради тази причина те виждат възможност за това в някои от инструментите, с които разполага ЕС. Единият от тях е Европейският социален климатичен фонд, чрез който се предвижда да финансира достъпа до колективна мобилност с ниски и нулеви емисии. Друг източник на средства може да бъде Схемата за търговия с емисии в транспорта. Според CER приходите от нея трябва да се използват като допълнителни източници за финансиране на текущи и нови железопътни проекти. Но и обхватът на Схемата трябва да бъде разширен, за да се гарантира, че всички видове транспорт плащат цената на своите емисии.

Като доказателство, че плановете на Брюксел наистина могат да бъдат осъществени и, че те ще помогнат за постигането на климатичните цели на ЕС, в Организацията на европейските железопътни и инфраструктурни компании посочват осъщественото през миналата година пътуване на експрес "Свързана Европа". Влакът тръгна от Лисабон, след това премина през всички столици в ЕС, включително и през София, и завърши пътуването си в Париж. Това отне 5 седмици. Вярно е, че експресът бе пилотен и демонстрационен проект, който имаше по-скоро задачата да бъде атракцион. Но въпреки това чрез него европейският железопътен бранш успя да види много проблеми, предизвикателства, но и възможности, чрез които жп транспортът в ЕС да бъде подобрен за постигането на заложените цели по отношение на климата. Остава научените уроци да бъдат приложени.