Автомобилен софтуер, намаляващ ефективността на системата за контрол на емисии на дизелови коли, представлява забранено измервателно-коригиращо устройство, пише в съобщение на Съда на ЕС.

Съдът се е произнесъл по дела C-128/20 | GSMB Invest, C-134/20 | Volkswagen и C-145/20 | Porsche Inter Auto и Volkswagen.

Такъв недостатък на превозното средство не е незначителен, по тази причина развалянето на договора за покупко-продажба на превозното средство по принцип не е изключено, отбелязва съдът.

Ето какво пише в съобщението на европейските магистрати

Купувачи на превозни средства с марката Volkswagen, оборудвани със софтуер, намаляващ рециркулацията на замърсяващите газове от превозното средство в зависимост по-специално от установената температура, искат от австрийските юрисдикции да развалят договорите си за покупко-продажба, сключени между 2011 и 2013 г.

Според указанията на тези юрисдикции софтуерът гарантира спазването на граничните стойности, определени на равнището на ЕС за емисиите на азотни оксиди (NOx), само когато външната температура е между 15 и 33 градуса по Целзий (по-нататък т.нар. "температурен прозорец"). Отвъд този прозорец степента на рециркулацията на отработилите газове (EGR) намалява линейно до 0, което води до надхвърляне на граничните стойности.

Този температурен прозорец е резултат от актуализация на въпросния софтуер на превозните средства, извършена от Volkswagen, за да се замени софтуер, който е забранен с оглед правото на ЕС. Германската федерална автотранспортна служба е разрешила тази актуализация, стигайки до извода, че тя не съдържа забранено измервателно-коригиращо устройство.

Австрийският върховен съд, Областният съд Айзенщат и Областният съд Клагенфурт отправят до Съда редица въпроси относно правомерността на такъв температурен прозорец и евентуалните права на купувачите, доколкото става въпрос за потребители, по силата на действащата към момента на настъпване на фактите европейска правна уредба.

С решенията си от днес Съдът констатира, че устройство, което гарантира спазването на граничните стойности на емисии на азотен диоксид единствено в температурния прозорец, по принцип представлява измервателно-коригиращо устройство, което е забранено по силата на член 5, параграф 2 от Регламент № 715/2007.

В това отношение Съдът подчертава, от една страна, че температури на околната среда под 15 градуса по Целзий са обичайни за територията на Съюза. От друга страна, граничните стойности на емисии, определени на равнището на Съюза, трябва да се спазват дори когато температурите са определено по-ниски от 15 градуса по Целзий. Следователно софтуер, като разглеждания в случая, намалява ефективността на системата за контрол на емисиите при нормални условия на използване.

Единствено фактът, че това устройство допринася за защитата или предпазването на отделни части на двигателя, каквито са EGR клапанът, охладителят EGR и филтърът за дизелови частици, не го прави правомерен.

Би могло да бъде различно, ако се установи, че устройството отговаря стриктно на необходимостта да се избегнат непосредствените рискове от повреда или авария на двигателя, причинени от неизправност на една от тези части, които рискове са толкова сериозни, че при управлението на превозното средство, което е оборудвано със същото устройство, те създават конкретна опасност.

Подобна "необходимост" е налице само когато към момента на типовото одобрение на ЕО на това устройство или на превозното средство, което е оборудвано с него, няма друго техническо решение, което позволява да се избегнат такива рискове. Запитващите юрисдикции следва да проверят дали това е така, що се отнася до измервателно-коригиращото устройство, с което са оборудвани разглежданите превозни средства. Съдът припомня обаче, че единствено целта да се предпази двигателят от замърсяване или стареене не може да оправдае инсталирането на измервателно-коригиращото устройство.

При всички положения дори описаната по-горе необходимост да е налице, измервателно-коригиращото устройство е забранено, ако при нормални условия на движение следва да функционира през по-голямата част от годината. Всъщност да се допусне подобно устройство, би означавало изключението да се прилага по-често от забраната и би се стигнало до непропорционално засягане на самия принцип за ограничаване на емисиите на азотни оксиди.

От друга страна, Съдът уточнява, че обстоятелството, че дадено контролно-измервателно устройство е инсталирано след пускането на превозно средство в движение не е релевантно, за да се прецени дали използването на това устройство е забранено.

По отношение на правата на потребителите, когато са купили стока, която не съответства на договора, приложимата към момента на настъпване на фактите европейска правна уредба, а именно Директива 1999/443, е предвиждала, че потребителят има право да изисква от продавача стоката да бъде ремонтирана или заменена, освен ако това е невъзможно или непропорционално. Само ако потребителят няма право нито на ремонт, нито на замяна на стоката, или ако продавачът не е приложил един от тези способи на обезщетяване в разумен срок или без значително неудобство за потребителя, последният може да поиска подходящо намаление на цената или разваляне на договора. Развалянето обаче е изключено, ако несъответствието на стоката е незначително.

В това отношение Съдът констатира, че дадено превозно средство не притежава обичайното качество на стоките от същия вид, което потребителят може разумно да очаква и следователно не съответства на договора, ако — макар да е обхванато от валидно типово одобрение на ЕО и в резултат на това може да бъде използвано за движение по пътищата — това превозно средство е оборудвано със забранено измервателно-коригиращо устройство.

Освен това, подобна липса на съответствие не може да бъде квалифицирана като "незначителна", дори ако се приеме, че потребителят е щял да купи превозното средство, знаейки за наличието и действието на това устройство. Следователно развалянето на договора по принцип не е изключено, се казва в заключението на документа.