Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за септември в размер на 63,35 лв./MWh, (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС) - с около 6% по-висока от цената на природния газ през август. На тази цена "Булгаргаз" ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, отбеляза регулаторът на интернет страницата си.

С така определената цена КЕВР се съобрази с внесената часове по-рано от "Булгаргаз" втора и окончателна за месеца заявка за септемврийска цена - 63,35 лв./MWh, (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС).  

В утвърдената цена на природния газ са включени три компонента: цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи; за дейността "обществена доставка"; за компенсиране на разходи, направени от "Булгаргаз" за съхранение на количества в газохранилището в "Чирен" (в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации), обясни КЕВР.

Цената регулаторът е утвърдил след извършен анализ на внесените днес от "Булгаргаз" ЕАД актуални данни, формиращи цената на природния газ за септември. Те отчитат котировките на международните газови пазари и валутния курс до 31 август т.г. включително. На тази база общественият доставик е изготвил и окончателната си заявка.

В ценовия микс за септември е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB), съгласно действащия дългосрочен договор с Азербайджан. Тези количества покриват 52,45% от потреблението за месеца и имат ключово значение за постигане на благоприятни цени на синьото гориво, изтъкна КЕВР.

"Булгаргаз" е сключил за септември два договора за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговци от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставна цена и предложен начин на плащане.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за настоящия месец - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

Утвърдената цена от 63,35 лв./MWh е с около 6% по-висока от цената на природния газ през август  - 59,67 лв./MWh. Повишението регулаторът (а и "Булгаргаз") мотивират със сериозното повишение на борсовия индекс "TTF - месец напред", чиято стойност за септември е с 19% по-висока от стойността му за август. Индексът, който е ценообразуващ елемент за формиране на регулираната цена на природния газ, през последните седмици надхвърли 44 евро/MWh и независимо, че през последните дни на август спадна, ценовите изменения пряко се отразиха върху утвърдената от КЕВР цена, пише в съобщението си комисията.

"Булгаргаз" увери, че дружеството е успяло да сведе до минимум увеличението на борсовия индекс и той влияе само частично върху регулираната цена за септември. "Важен фактор за енергийната сигурност на Европа през зимния сезон са предприетите мерки за осигуряване на потреблението - газовите хранилища на континента са запълнени средно над 92%, а хранилището в Чирен - над 93%", заяви председателят на КЕВР доц.Иван Иванов, цитиран в съобщението.

Първоначалното предложение на "Булгаргаз" за септемврийска цена, което дружеството внесе в КЕВР на 14 август беше в размер на 59,27 лв./MWh (без акциз и ДДС). Още тогава изпълнителният директор на дружеството Деница Златева прогнозира ръст в цената от 5,5%-6%.

Утвърдената от регулатора цена за август (59,67 лева/MWh (без акциз и ДДС)) беше с 1.4% по-ниска от тази за юли (60,58 лв./MWh - без акциз и ДДС).