Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изиска от ръководството на "Топлофикация София" ЕАД да предостави цялостна информация за възможностите и условията, при които ще изпълнява лицензионните си дейности при отказана дерогация от страна на МОСВ, се казва в съобщение на КЕВР.

Решението на регулатора е във връзка с постановения на 22.07.2021 г. от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ отказ за дерогация за спазване на нормите за допустими емисии на азотни диоксиди, съгласно прилагането на новите стандарти на Европейската комисия от 2017 г.

По този повод председателят на КЕВР доц. Иван Иванов изпрати писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София" ЕАД, в което на основание Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, изиска в тридневен срок да бъде предоставена информация за причините за отказа за дерогация от ИАОС, както и подробно представени мерки и срокове от инвестиционния план за намаляване стойностите на емисиите до нормите за допустими емисии, които не са изпълнени.

Копие на писмото до "Топлофикация София" ЕАД е изпратено и до Кмета на Столична община г-жа Йорданка Фандъкова, тъй като дружеството-лицензиант е общинска собственост.

От топлофикационното дружество е изискано да изготви анализ на работата на ТЕЦ "София Изток", ТЕЦ "София", ОЦ "Люлин" и ОЦ "Земляне", в условията на отказ от дерогация, по отношение на производството на електрическа и на топлинна енергия. Комисията очаква разяснения по какъв начин отказът за дерогация ще се отрази на експлоатацията на енергийните обекти, общо и поотделно, включително да бъдат посочени техническите, режимните, екологичните и финансовите аспекти.

"Топлофикация София" ЕАД трябва да представи на регулатора План-график на мерките, които дружеството ще предприеме в краткосрочен и дългосрочен план за изпълнение на приетите от КЕВР Показатели за качество на топлоснабдяването, в т.ч. - норми за качество на топлинната енергия, непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия, качество на търговските услуги. В План-графика трябва да бъдат посочени и съответните финансови параметри.

Дружеството следва да изготви и да внесе в КЕВР подробен икономически анализ на последиците от дерогацията.

В писмото председателят на КЕВР поставя и въпроса относно необходимостта създалата се ситуация да бъде обсъдена в диалог с институциите, които имат отношение по казуса.

По същия повод председателят на КЕВР изпрати писмо и до министъра на околната среда и водите Асен Личев, в което се отправя молба за разяснения по редица въпроси:

1. Окончателен ли е отказът за дерогация, може ли да се обжалва, какъв е редът и срокът за обжалване;

2. Какви са последиците от отказа, свързани с експлоатацията и режима на работа на ТЕЦ "София Изток", ТЕЦ "София", ОЦ "Люлин" и ОЦ "Земляне";

3. Има ли срок/срокове за поетапно изпълнение на мерките от инвестиционния план за намаляване стойностите на емисиите до нормите за допустими емисии, които не са били изпълнени и следва да се реализират;

4. Доколкото дейността на "Топлофикация София" ЕАД е елемент от критичната енергийна инфраструктура на Столична община, разполага ли МОСВ с оценка на риска и данни за последиците, до които ще доведе липсата на дерогация за критичната енергийна инфраструктура на гр. София;

5. Анализиран ли е проблемът с използването на алтернативни първични енергийни ресурси за отопление в столицата и наличния капацитет на електроенергийната инфраструктура;

6. Предвижда ли ведомството диалог със Столична община като собственик на "Топлофикация София" ЕАД, както с други институции, засегнати от проблема - кои и в какъв срок и формат.

Копие на писмото на председателя на КЕВР до министъра на околната среда и водите е изпратено и до Кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.