Новата обща фактура за отоплителен сезон 2020/2021 на Топлофикация София с опростено представяне на информацията вече e факт, съобщиха от дружеството.

Тя е разработена така, че максимално да се доближава до вече позната на потребителите месечна фактура, която дружеството въведе в началото на изтеклия отоплителен сезон. На първа страница клиентите ще могат да видят дължимата сума и срока за плащане. Най-важната информация за потребителите е посочена в началото, а на следващата страница са поместени подробни разяснения и полезни факти. Новият формат на фактурите беше обсъден на работни срещи с екип от експерти, а впоследствие беше тестван сред потребители.

Промените в оформлението са приложени за различните форми на заплащане на използваната топлинна енергия - прогнозно потребление и заплащане на равни месечни вноски.

В новите фактури все още фигурират и досегашните потребителски реквизити, като абонатен номер, заедно с въведените от новата информационна система - номер на инсталация и договорна сметка. Старите и новите данни фигурират едновременно, за да имат абонатите достатъчно време да свикнат и да се ориентират в данните.

На първа страница от общата фактура е посочен реалният разход за топлинна енергия по двата ценови периода, изчислен от фирмите за дялово разпределение. Стойността на потребеното количество енергия за отчетния период е видимо в последния ред на първата таблица.

На начална страница е добавено поле, в което е посочена сумата за доплащане или връщане по общата фактура. Информацията е изнесена на отделен ред за по-голяма яснота и прегледност, а начинът, по който е формирана, е показан е в отделна таблица.

Допълнително е посочен и крайният срок за рекламации по изготвените изравнителни сметки.

На втора страница на общата фактура клиентите могат да видят разяснителна информация за издадените кредитни известия за прогнозно начислена топлинна енергия. За тези, които са избрали да заплащат на равни месечни вноски, са добавени фактурираните по месеци равни месечни вноски и прогнозно начислени суми за отчетния период.

В новата обща фактура е направено допълнително пояснение относно възможните разлики с изравнителните сметки, които потребителите са получили от топлинните си счетоводители. Това се налага, тъй като справките от фирмите за дялово разпределение не отразяват извършените през отчетния период плащания.

За улеснение на клиентите във фактурите са посочени различните възможности за плащане, както и адресите на клиентските центрове на Топлофикация София.

Детайлно описание на сметките с ясни графични обозначения може да се види на сайта на дружеството.