Столичното дружество "Топлофикация София" е намалило загубата си през 2020 г. до 67,1 млн. лева, но общата натрупана загуба към 31 декември 2020 г. възлиза на 738,9 млн. лв. Това е записано във финансовия отчет на компанията за миналата година.

В документа, публикуван на сайта на дружеството, пише, че това обстоятелство показва наличието на съществена несигурност, която би могла да породи значителни съмнения относно способността на дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие без подкрепата на собственика и други източници на финансиране.

Столичната фирма отчита отрицателен паричен поток за 2020 г. от оперативна дейност в размер на 15 млн. лева. Към 31 декември 2020 г. собственият капитал на софийското парно е в размер на 203,2 млн. лв. и превишава вписания капитал с 95,5 млн. лв.

Въпреки негативния резултат и лошото финансово състояние, ръководството смята, въз основа на направените прогнози за бъдещото развитие на дружеството, че ще успее да продължи своята дейност без да се предприемат съществени промени.

Именно въз основа на прогнозите за бъдещото развитие на "Топлофикация София", мениджмънтът смята, че ще успее да продължи своята дейност и да погасява своите задължения, без да се продават активи и без да се предприемат съществени промени.

Приходите от продажба на електроенергия през 2020 г. са били за 118,7 млн. лв., а от продажбата на топлоенергия приходите са за 283,1 млн. лева, става ясно от отчета. Общите приходи, обаче, спадат с 14,4 на сто спрямо данните за 2019 г. Тогава и загубата на дружеството бе значително по-голяма - 82,3 млн. лв.

Търговските вземания на компанията са спаднали през 2020 година до 207,9 млн. лева.

От отчета става ясно, че Българската банка за развитие е отпуснала 40 млн. лева инвестиционен заем на "Топлофикация София" в средата на миналата година. Залог по кредита са вземания от продажбата на електроенергия до 60 млн. лв. както и всички сметки на столичното парно във всички търговски банки у нас до 40 млн. лв.

В края на 2020 г. текущите и други задължения на "Топлофикация София" вече надхвърлят 1 милиард лева и продължават да се увеличават. Търговските задължения към БЕХ в края на миналата година са били за почти 700 млн. лева, а към "Булгаргаз" са за 55,6 млн. лева. Задълженията за емисии парникови газове надхвърлят 56 млн. лева.

Разходите на "Топлофикация София" за квоти вредни емисии през 2020 г. са били за 79,1 млн. лева.

От финансовия отчет на дружеството става ясно, че през миналата година все пак е била направена цесия на задължения към "Булгаргаз". При цесията газовата компания е прехвърлила към БЕХ задължения на "Топлофикация София" за почти 110 млн. лева.

3e-news.net