Лизинговият пазар е малко над 4,3 млрд. лева към 30 септември 2020 г., което представлява близо 4% от БВП на страната по данни на БНБ. Въпреки предизвикателствата на 2020 г., вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг отчитат нарастване към третото тримесечие на 2020 г., което показва, че дори и в тази необичайна и трудна пазарна среда, лизинга продължава да бъде търсена форма за финансиране от много клиенти физически и юридически лица.

Бизнесът на лизинговите компании е пряко свързан с глобалната икономическа обстановка в страната и най-вече в каква степен тя оказва влияние върху инвестиционните намерения на фирмите и на населението.

"Това, което забелязваме през тази година, основно като ефект от Covid-19 пандемията са по-ограничени покупки на активи, присъщи за лизинг в някои от сегментите на пазара. Причината е, че част от компаниите отложиха реализирането на планираните си инвестиции за по-късен етап с цел да имат по-ясна представа за ефектите, които пандемията би оказала върху развитието на техния бизнес", коментираха пред Dir.bg от Българската асоциация за лизинг.

Експертите допълват, че при покупките на леки автомобили от страна на гражданите през тази година също се забелязва известен отлив в сравнение с миналата заради пазарната несигурност.

"Тези пазарни тенденции естествено оказват влияние и върху търсенето на лизингова услуга, но тя продължава да бъде предпочитаната форма на финансиране при покупка на транспортни средства, машини и оборудване. Като цяло възходящия тренд на лизинговия пазар от последните години се запазва, макар и с по-ниски темпове", обясниха от Асоциацията.

Отсрочване на плащанията по лизинг

Важно е да се знае, че лизинговите компании, дъщерни дружества на банки, са предвидени в реда за отсрочване и уреждане на изискуемите задължения за ограничаване на последиците от пандемията от Covid-19, одобрена от БНБ. На практика обаче всички лизингови компании имат механизми за облекчаване на плащанията от техните клиенти.

"В случай, че определен клиент има затруднения в изплащането на задълженията си по лизингов договор, това което може да направи е да се обърне към обслужващата го лизинговата компания и да обсъди, какви биха били възможностите за облекчения на плащанията според неговия конкретен случай, за да намери най-доброто решение и за двете страни", обясниха от асоциацията.

Отсрочването на лизинг обаче е свързан с известно оскъпяване на задължението. То варира според конкретния случай.

"Някои от важните моменти при определянето на цената на лизинга в началото на договора, а и евентуално при отсрочване на погасителните вноски са вида на конкретния актив, който се ползва от лизингополучателя, неговата амортизация, а също и срока на изплащане по лизинговия договор", разясниха от лизинговата асоциация. И допълниха, че клиентският лихвен процент също е в корелация с цената на паричния ресурс, който лизинговите компании ангажират за техните портфейли.

Тъй като в сегмента на физическите лица, най-масов е лизингът на нови или употребявани автомобили за лично ползване и исканията за отсрочване на лизинговите вноски засягат основно този вид активи. Това са предимно случаи, при които клиентите са засегнати от пандемията по линия на намаление на доходите, които получават и съответно, от които обслужват задълженията си, обясниха от браншовото сдружение.

"През последните години тенденцията е на поетапно намаление на цената на лизинговата услуга, както е и при повечето кредитни услуги на пазара", коментираха още експертите.

Прогноза за 2021-а

Динамиката на лизинговия сектор ще зависи най-вече от темпа на възстановяване на икономическия растеж през следващата година и на актуалното развитие на някои от секторите в икономиката, които традиционно използват лизингово финансиране като транспорт, търговия, производствения сектор, строителство и земеделие.

"През 2021 г. очакваме поетапно връщане на фирмите и гражданите към обичайната им стопанска активност и нагласа към инвестиции, които да бъдат подкрепени с лизинг", прогнозираха от Асоциацията.

Към момента не малко лизингови дружества предлагат услуга по дистанционно електронно подписване на документите, необходими по лизинговата сделка, което в настоящата ситуация е облекчение за много клиенти.

През следващите години, експертите очакват и развитие на дигиталните услуги и решения, които лизинговите компании ще предложат на крайните клиенти за отговорят на новите изисквания на пазара и за да подобрят още повече клиентската удовлетвореност.