Законът за управление на отпадъците е въвел разделното събиране като задължително, а не пожелателно действие и е предвидил санкции за гражданите, които не изхвърлят правилно отпадъците си. Контролът, обаче, не е достатъчен, за да може системата да работи максимално добре, дори не е популярно сред потребителите, че тези действия се наказват със глоба. Това казва в интервю за 3е-news.net изпълнителният директор на "Екопак България" Александър Урманов.

По неговите думи, в някои държави има определени стимули за консуматорите, които събират разделно, те плащат по-малка такса общ битов отпадък, например. Урманов изрази надежда тези практики да бъдат въведени и у нас.

3е-news.net

По отношение на стимулите, те основно са 2 вида - икономически и мотивационни. В повечето държави се прилагат и двата подхода и резултатите са много по-добри. В България също е въведен смесен подход, но все още не се прилага ефективно. Организациите за разделно събиране на отпадъци и общините трябва да образоват и мотивират хората посредством информационни кампании и инициативи.

"За 16 години от въвеждане на системата в България все повече хора имат необходимостта да изхвърлят разделно, но все още виждаме хора, които не си правят този труд, дори контейнерите на повечето места да са един до друг те изхвърлят всичко в битовия, оттам нататък минават през сепаратора. В крайна сметка ние успяваме да съберем доста, но повече през сепариращата машина отколкото директно от контейнерите", обобщава Александър Урманов.

Той обясни, че системата за разделно събиране на отпадъци в България е започнала през 2004 г., а "Екопак" се занимаваме само със събиране на отпадъци от опаковки, които са 35% от изхвърлените отпадъци от домакинствата. С нашите системи обхващаме малко повече от 6 млн. жители. Много малки населени места не можем да обхванем, защото там не се генерира толкова и икономически е необосновано да се пътува дотам.

Урманов е категоричен, че страната ни е избрала един от най-добрите модели, тъй като в Европа има много модели. Този, който "Екопак" е избрала от самото начало е триконтейнерният модел и най-ефективеният и по него работят повечето страни в Европа. "Екопак" е единствената организация в България която изгражда система за разделно събиране на отпадъци от опаковки с трите цвята контейнери - син, жълт и зелен. Доказано е че при това разделяне ефективността на рециклиране при картона и хартията специално е в пъти по-висока.