През следващите дни и седмици ще ви представим висшите учебни заведения, които подкрепиха "Идеалният кандидат", новият проект на Dir.bg, който дава различни възможности за първи стъпки в кариерата и откриването на мечтания стаж.

Днес разговаряме с Проф. Д-р Борислав Юруков, Ректор на Югозападния университет "Неофит Рилски" от 2015 г., през 2019 г. е избран за втори мандат. В периода 2010-2015 г. е заместник-ректор по научноизследователската дейност, а преди това два мандата е декан на Природо-математическия факултет.

Кои са най-позитивните новини, с които се свързва Югозападният университет "Неофит Рилски" през последните няколко години?

Десетки са позитивните новини около университета, но може би най-важното, което трябва да отбележа е, че през последните години Югозападният университет "Неофит Рилски" се утвърди като един от водещите класически университети в България. Той завоюва и своето място в научното и образователно пространство на Югоизточна Европа. Университетът бе акредитиран с максимална оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, което е гаранция за доброто и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване, за високата квалификация и постижения на преподавателския състав, студентите и докторантите в научните и приложни изследвания.

Безспорен успех за университета бяха подписаните споразумения за издаване на двойни дипломи и създаването на изцяло нови бакалавърски и магистърски програми в сферата на устойчивия туризъм и устойчивото управление на туризма, съвместно с три китайски, два виетнамски и три киргизки университета. Проектът, по който бяха реализирани програмите, получи най-висока оценка за своето изпълнение от Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура на Европейския съюз.

Отчитаме значително повишена активност при кандидатстването и спечелването на проекти по различни международни и национални програми. Югозападният университет е единственият български университет, спечелил проект през 2020 г. по програмата "Жан Моне", част от програма "Еразъм+".

Добри резултати отбелязваме и в публикационната дейност. През 2020 г. за първи път Югозападният университет бе включен в независимата класация на SCimago institution Ranking, оценяваща съвкупните постижения в научната дейност и тяхната визуализация в международен план по отношение на световните образователни институти и университети. В класацията на авторитетната база данни Scopus са видими само 18 български институции, сред които е и нашият университет.

Важно е да отбележа, че през последните няколко години успяхме да обновим и осъвременим материално-техническата и учебна база на университета и да изградим една от най-модерните инфраструктури в България за провеждане на качествено образование, научни изследвания, художественотворчески и спортни дейности.

Как се отрази пандемията от COVID-19 върху учебния процес ?

Пандемията от COVID-19 оказа влияние върху всички сфери от нашия живот, включително и върху образователния процес. Наложи се бързо преориентиране в новата обстановка и предприемане на мерки, които да позволят провеждане на обучение от дистанция. Създадохме система за пълноценно обучение в електронна среда, като използвахме няколко платформи и се опряхме на опита, който университетът ни има с дистанционното обучение. С общи усилия от страна на преподаватели, служители, студенти и докторанти успяхме да реализираме ефективен учебен процес.

Откривате ли разлика между студентите през последните години? Какви тенденции наблюдавате?

В последните години се забелязва една по-голяма практичност и мотивираност на студентите при избора на специалност и възможностите за професионална реализация след дипломиране. Наблюдава се и тенденцията, че все повече кандидат-студенти не са току-що завършили средното си образование, а са в по-напреднала възраст. Това показва, че трябва да се преодолее разбирането, че студентите са хора между 18 и 25 години. Днес възможностите пред младите хора са огромни. Те могат да се дипломират като бакалавър в една специалност, след това да завършат една или две магистратури, за да придобият умения съобразени с променящите се условия на пазара на труда. Ученето през целия живот постепенно се превръща във фактор за по-голяма конкурентоспособност и по-високи доходи, а от там и за повишаване благоденствието на обществото.

Какво е отношението Ви към стажантските програми и виждате ли еволюция в тяхното развитие?

Стажантските програми и студентските практики са изключително важни за професионалното израстване на студентите. Те са естествен механизъм за изграждане на връзка между академичното образование и бизнеса.

Все повече фирми и организации предлагат стажантски програми, чрез които намират своите нови служители, а студентите - бъдещите си работодатели. Това е добър шанс за младите хора да приложат на практика получените в университета теоретични знания и да придобият ценен практически опит в реална работна среда.

Добра възможност за усъвършенстване на уменията и бъдещо кариерно развитие за студентите предоставя проектът "Студентски практики" - фаза 2", който се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Какъв съвет бихте дали на Вашите студенти, за да намерят по-бързо и лесно работно предложение и да се развият кариерно?

Да следят за провеждането на различни кариерни форуми и стажантски програми и да се възползват от тях още в първите години от своето следване. Студентите имат възможност да се консултират със специалистите от Центъра за кариерно развитие към университета. Те ще им предложат редица услуги, свързани с кариерното ориентиране, с подготовка на документи за кандидатстване и явяване на интервю за работа. От тях могат да получат информация за свободните стажантски и работни позиции, както и за работодателите, които ги разкриват.

Какъв според вас е профилът на идеалния кандидат, който най-лесно би се преборил с конкуренцията? Какви умения трябва да притежава?

Всеки работодател търси специфични умения в кандидатите за работа, но за всяка една позиция е необходимо кандидатът да има висока професионална подготовка, да бъде мотивиран и да има желание за работа и развитие в съответната сфера.

Други основни умения, които трябва да притежава идеалният кандидат са комуникативност, креативност, инициативност, умения за работа в екип, колегиална етика и морал.

Какъв съвет бихте дали на учениците, които завършват средното си образование?

Да продължат своето образование като изберат специалност, която ще им осигури добра професионална реализация, както и професия, която ще упражняват с желание, интерес и ентусиазъм.

Защо бъдещите кандидат-студенти да изберат Югозападния университет "Неофит Рилски"?

Югозападният университет "Неофит Рилски" е университет с 45-годишна история, който се утвърди през годините като едно от най-търсените класически висши училища в страната. Университетът предоставя богат избор от 80 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, 121 магистърски програми след завършено висше образование и 88 докторски програми. Югозападният университет "Неофит Рилски" предлага на своите студенти висококачествено образование, осигурено от преподаватели, които са утвърдени имена в своите научни области, отлична материална база, стипендии, практика в реална работна среда и възможност за мобилност по програма "Еразъм+" в над 150 университета в Европа и света.