Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 71.7%, като в сравнение с второто тримесечие на 2019 г. намалява с 2.1 процентни пункта.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години намалява с 3.3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. и е 67.4%.

Коефициентът на безработица е 5.9%, или с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2019 година.

Обезкуражените лица на възраст 15 - 64 навършени години са 58.2хил., или 4.6% от икономически неактивните лица в същата възрастова група. Това са хората, които желаят да работят, но не търсят активно работа, защото не вярват, че ще намерят.

Какви са данните за заетостта

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 079.6 хил ., от които 1 642.0 хил. мъже и 1 437.6 хил. жени. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. броят на заетите лица намалява с 5.6%.

Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52.0%, като при мъжете този дял е 57.8%, а при жените - 46.6%.

През второто тримесечие на 2020 г. 1 936.7 хил., или 62.9% от заетите лица, са в сектора на услугите, 938.5 хил. (30.5%) - в индустрията, и 204.5 хил. (6.6%) - в селското, горското и рибното стопанство. От всички заети 3.8% (117.8 хил.) са работодатели, 6.9% (212.5хил.) - самостоятелно заети лица (безнаети), 88.6% (2728.7хил.) - наети лица, и 0.7% (20.6 хил.) - неплатени семейни работници.

От общия брой на наетите лица 2016.6 хил. (73.9%) работят в частния сектор, а 712.1 хил. (26.1%) - в обществения. Броят на наетите лица с временна работа e 96.7 хил., или 3.5% от всички наети лица. През второто тримесечие на 2020 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната: Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 2 979.5 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 67.4% (70.9% за мъжете и 63.8% за жените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 37.8% (42.4% за мъжете и 32.8% зажените).

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 72.2%, съответно 76.0% за мъжете и 68.4% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост (20 - 64 навършени години) се понижава с 3.5 процентни пункта, като намалението при мъжете е с 3.3 процентни пункта, а при жените - с 3.7 процентни пункта. Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 604.2 хил., или 64.0% от населението в същата възрастова група (68.2% от мъжете и 60.1% от жените).

Какви са данните за безработицата

През второто тримесечие на 2020 г. броят на безработните лица е 192.2 хил., от които 108.1 хил. (56.2%) са мъже и 84.1 хил. (43.8%) -жени.

Коефициентът на безработица е 5.9%, съответно 6.2% за мъжете и 5.5% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на безработица се увеличава с 1.7 процентни пункта, като увеличението при мъжете и жените е съответно с 1.6 и с 1.8 процентни пункта.

От всички безработни лица 17.3% са с висше образование, 55.5% - със средно, и 27.2% - с основно или по-ниско образование. В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. е по-висок делът на безработните с висше образование (с 2.2 процентни пункта) и на тези със средно образование (с 10.4 процентни пункта) за сметка на дела на безработните с основно или по-ниско образование.

Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 3.1% за висше образование, 5.9% за средно образование и 13.4% за основно и по-ниско образование.

Ръстът в безработицата между второто тримесечие на 2019 и второто тримесечие на 2020 г. се дължи почти изцяло на увеличения брой на безработните с продължителност на безработицата до 6 месеца. През посочения период той се увеличава с 56.8 хил. и достига 91.4 хил. - близо половината от общия брой на безработните лица.

Продължително безработни (от една или повече години) са 72.2 хил., или 37.5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.3 процентни пункта до 2.2% (2.6% за мъжете и 1.7% за жените).

От общия брой на безработните лица 19.5 хил., или 10.2%, търсят първа работа.

През второто тримесечие на 2020 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 9.7%, като в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. е по-висок с 2.8 процентни пункта.При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) се увеличава с 2.0 процентни пункта, а при жените - с 3.9 процентни пункта, като достига съответно 9.3 и 10.2%.

Икономическа неактивност

През второто тримесечие на 2020 г. общият брой на икономически неактивните лица (лицата извън работната сила) на 15 и повече навършени години е 2 655.0 хил., от които 1089.9 хил. (41.0%) са мъже и 1 565.1 хил. (59.0%) - жени.

Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са 1253.0 хил., или 28.3% от населението в същата възрастова група.

НСИ пояснява, че коефициентът на заетост - това е относителният дял на заетите лица от населението в съответна възрастова група, а коефициент на безработица - относителният дял на безработните лица от икономически активното население (работната сила - всички заети и безработни лица.).