Създадена е възможност за електронно заявяване на т.нар. тротоарно право, което позволява използването на тротоарните площи за търговски цели. Услугата е достъпна през Портала за достъп до електронни административни услуги, поддържан от Държавна агенция "Електронно управление", в раздел "Услуги, предоставяни от общинска администрация" под номер 1989 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.

За да заявите услугата, е необходимо да притежавате Квалифициран електронен подпис и профил в Системата "Електронно връчване" на ДАЕУ, отбелязват от ведомството.

Разрешение се издава за следните преместваеми обекти - за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, маси; елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и др.

Преместваемите съоръжения не са трайно свързани с терена, т.е. не нарушават целостта на настилката под тях. Разрешението за поставяне е документ, с който се разрешава разполагането на посочените обекти в имоти - частна, общинска или държавна собственост.

На страницата на портала може да се намери и списък с присъединените до момента към услугата 75 общини, таксите и сроковете на издаване. Ако съответната община не е присъединена към Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги на Портала на ДАЕУ, подаването на попълнения електронен формуляр на заявлението може да се осъществи чрез Системата "Електронно връчване".