Делът на пенсионерите, застрашени от бедност в ЕС, е нараснал до 14,2 процента за 2017 година спрямо 13,8 процента през 2016 година, като България е сред страните с най-висок дял, съобщава днес европейската статистическа служба Евростат.

Показателят се повишава постепенно от 2013 година, когато бе 12,6 на сто.

В повечето страни от ЕС, за които има налични данни, делът на пенсионерите, застрашени от бедност, е между 10 и 25 процента. Четирите страни с дял над 30 процента през 2017 година са били Естония (46 процента), Латвия (44 процента), Литва (37 процента) и България (32 процента).

Показателят е най-нисък във Франция (7 процента), Словакия (8 процента), Дания, Унгария и Люксембург (по 9 процента).

Хората се смятат за застрашени от бедност, когато техният еквивалентен разполагаем доход е под 60 на сто от медианния национален разполагаем еквивалентен доход, след като бъдат взети предвид социалните плащания.

В целия ЕС за периода 2010 - 2017 година делът на жените пенсионерки, изложени на риск от бедност, е с 2-3 процентни пункта по-висок от делът на мъжете пенсионери.

За 2017 година в четири страни членки разликата е над 10 процентни пункта - Естония (+19 процентни пункта), Литва (+16 процентни пункта), България и Латвия (и двете с +15 процентни пункта).

По-голям дял застрашени от бедност мъже пенсионери има в Малта (+5 процентни пункта), Испания (+2 процентни пункта), Италия и Дания (по + 1 процентен пункт). /