Голям недостиг на инвестиции в чиста енергия, енергийна ефективност и други мерки за декарбонизация в критичен момент за климата очертава нов доклад на Международната агенция по енергетика (МАЕ).

По този повод изпълнителният директор на МАЕ Фатих Бирол казва: "Трябва да бъдат мобилизирани много по-големи ресурси и насочени към чисти енергийни технологии, за да може светът да достигне беземисионна икономика до 2050 година.

Въз основа на новата ни пътна карта към "нетна нула", инвестициите в чиста енергия ще трябва да се утроят до 2030 г.", препоръчва Бирол, като  същевременно отбелязва, че през последните месеци е имало малко увеличение както на общите енергийни инвестиции, така и на инвестициите в безвъглеродни енергийни източници, съобщава Renew economy.

Според доклада, от общите инвестиции в нови централи доминира енергията от ВЕИ, а обемът на одобренията за нови електроцентрали, работещи на въглища, е спаднал през последните пет години с 80%. Докато инвестициите бяха приблизително на едно ниво през 2020 г., сега за 2021 г. МАЕ прогнозира рекордните 820 милиарда щатски долара вложения, като 70% от новия капацитет ще бъде за зелена енергия.

Докладът, обаче, подчертава, че петролните и газовите компании продължават да харчат по-голямата част от парите си за разширяване на добива на петрол и газ.

"Очаква се инвестициите за петрол и газ нагоре по веригата да нараснат с около 10% през 2021 г., тъй като компаниите се възстановят финансово от шока през 2020 г. Въпреки това вложенията остават малко по-ниски от нивата преди пандемията", обобщават авторите на доклада на МАЕ.

Данните от документа показват, че петролните и газовите компании са увеличили разходите си само за възобновяема енергия от 1% от общите капиталови разходи през 2020 г. до 4 на сто през първите пет месеца на 2021 г.

"Нововъзникващите стратегии за преходa на петролни и газови компании обхващат проектно финансиране, сливания и придобивания, рисков капитал и разходи за научноизследователска и развойна дейност и създават широка мрежа в бизнеса с чиста енергия.

Нашето проследяване на тези проекти за 2021 г. предполага, че тези ангажименти вече започват да оказват влияние на пазара. Ако се запази за цялата година, това представяне би означавало, че делът на капиталовите инвестиции, насочени към инвестиции в чиста енергия, може да нарасне до над 4% спрямо 1 на сто през 2020 г. ", пише в доклада на МАЕ.

3е-news.net