Производството и потреблението на електроенергия за пореден отчетен период демонстрират нарастване. Високо остава и салдото (износ-внос). Подобрява се и делът на базовите централи. Затова пък възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи отново остават на минус с над 11%, но като дял на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в енергийния микс се запазва високо, но както и при предишния сравняван период, така и при този има значителна промяна в посока на спад. Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България за периода (1.01.2021 - 21.03.2021 ) тази година, спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за отчетния период се повишава до обем от 10 790 133 MWh, което е ръст с 4.61 % спрямо същото време на предходната 2020 г. (плюс 3.82 % отчетени седмица по-рано). За сравнение, през аналогичния период година по-рано производството на електроенергия е възлизало на 10 314 347 MWh.

Потреблението на ток за сравнявания период от началото на 2021 година до 21 март е в обем от 9 791 401 MWh и намалява с 0.56 % спрямо същия период на миналата 2020 г. (минус 1.76 % преди седмица). Отчетеното потребление на електроенергия тогава е било в обем от 9 846 321 MWh.

Салдото (износ-внос) отново е положително и за периода от 1 януари до 21 март 2021 г. е в обем 998 732 MWh, което е скок със 113.39 % ( плюс 149.87 % преди седмица, плюс 179.32 % преди две седмици). Според оперативните данни на системния оператор, за същия период на 2020 г. салдото (износ-внос) е било от порядъка на 468 026 MWh.

3е-news.net

Доста по-добри са данните за участието на базовите централи, въпреки че и за посочения по-горе сравняван период отново са на минус. За времето от 1 януари до 21 март тази година дела на базовите централи намалява (минус) 4.16 % до обем от 8 619 507 MWh (минус 5.66 процента преди седмица). Година по-рано участието на базовите централи е било от порядъка на 8 993 230 MWh.

Участието на ВЕИ в преносната мрежа намалява с 11.69 % до 297 801 MWh (минус 10.48 % преди седмица). За същото време през 2020 г. делът на ВЕИ в преносната мрежа е достигал до обем от 337 219 MWh. Тези по-лоши данни се дължат на спада на вятърните (минус 9.59 %) и фотоволтаични (минус 16.87 %) мощности, както и на биомасата (минус 13.96 %).