Сметната палата оповести 13 одитни доклада, приети на заседания от ръководството на институцията от 27 юли до 3 август 2023 г. и публикувани на интернет страницата на организацията в раздел "Одитна дейност".

Сред тях е и докладът за Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), приет на 28 юли 2023 г. 

Осем от новопубликуваните доклади са за общини. В подраздел "Финансови одити на ГФО за 2022 г. - общини" ще намерите доклади за резултатите от извършени одити на консолидираните финансови отчети в Аксаково, Балчик, Бяла, Горна Оряховица, Дряново, Каварна и Козлодуй. В раздел "Доклади-общини" е докладът за извършен одит за съответствие при управление на публичните средства и общинските дейности на община Алфатар за периода 01.01.2020-31,12.2021 г.

В раздел "Доклади" са публикувани три специфични одита - докладът за извършен одит на Фонда за гарантиране на влоговете в банките за периода 01.01.2016-31.12.2020, одитен доклад и становище на Сметната палата по бюджетните разходи на БНБ и тяхното управление за периода 01.01.2022-31.12.2022, както и одитен доклад и становище на Сметната палата за изпълнението на бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г. В същия раздел са публикувани и докладите за съответствие при управлението на публични средства и дейността /01.01.2021-30.06.2022/ на Медицински университет Плевен и УНСС.

Някои от новооповестените доклади са част от 57-те одита за съответствие, включени в годишните програми за одитната дейност на Сметната палата за периода 2016-2021 г., за които в началото на януари 2023 г. е установено забавяне в сроковете за приемане.

В последните месеци са предприети активни действия за приключването на забавените одити. Само в периода 27 юли - 3 август 2023 г. са приети още 10 от тях, отнасящи се за общини и ведомства. Всички 11 оставащи одитни доклади, при които е налице изоставане, се очаква окончателно да бъдат приети до края на септември, като за 5 от тях се планира това да се случи до 31 август 2023 г. Те ще бъдат оповестени на интернет страницата на Сметната палата веднага след приключване на вътрешната процедура по проверка за спазване на изискванията на Общия регламент и Закона за защита на личните данни.

Наред с действията за преодоляване на съществените забавяния при част от одитите, в изпълнение на своята годишна програма Сметната палата е приела общо 173 одитни доклада в рамките на 30 проведени заседания от началото на 2023 г.

Из одита на ФГВБ

Въз основа на резултатите от извършения одит на ФГВБ за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2020 г., представени в одитния доклад, Сметната палата представи заключенията си.

1. Създадените условия за управление на ФГВБ (човешки ресурси, целеполагане и вътрешен контрол) не осигуряват в достатъчна степен ефективното планиране и изпълнение на законовите функциите на Фонда в производството по банкова несъстоятелност, свързани със защита на интересите на кредиторите и законосъобразното и целесъобразното упражняване на правомощията на синдиците.

Дейностите по осигуряване на ръководен и ключов експертен персонал на ФГВБ имат потенциал за подобрение.

Няма нормативно изискване за провеждане на особена процедура/и за номиниране на председател и заместник-председател на Фонда, които да се прилагат от Министерския съвет и БНБ.

Членовете на УС на Фонда не са сред лицата, заемащи висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1 от ЗПКОНПИ, като не попадат и в хипотезата на § 2, ал.1 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ. Това прави разпоредбата на чл. 6, ал. 1, т. 8 от ЗГВБ, свързана с предсрочно прекратяване на правомощия при влязъл в сила акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ, на практика неприложима. През одитирания период, вкл. след откриване на производството по несъстоятелност, са извършвани промени в организационната структура, но същите не са своевременно отразявани във вътрешните актове. Въпреки предприетите действия за увеличаване на щатните бройки, административният капацитет на Фонда остава недостатъчен за изпълнение на обема от дейности, най-вече свързани с производството по несъстоятелност. Това налага компенсирането му чрез използване на външна експертна помощ в различни области.

Предприетите от ФГВБ действия по отношение постигане на целевото ниво от едно на сто на наличните средства във Фонда спрямо размера на гарантираните влогове са адекватни и са осигурили постигането му през одитирания период.

2. Поради обективни причини и независимо от упражнявания от Фонда контрол, в препоръчания от компанията 12-месечен срок не са постигнати прогнозираните резултати за попълване на имуществото на банката в несъстоятелност.

Процесите по запечатване на обектите на КТБ АД (н.), вдигане на печатите и описване на имуществото на банката в несъстоятелност по смисъла на чл. 50, ал. 1 от ЗБН, са изпълнени в рамките на определените със закона срокове.

През одитирания период ФГВБ е упражнявал предвидените в ЗБН правомощия, относими към процеса по осребряване на имуществото на КТБ АД (н.). Въпреки трудностите, свързани с мащабите на търговското предприятие на банката в несъстоятелност, процесът по осребряване е стартирал и се намира в напреднала фаза.

Приетата Програма за осребряване отговаря на изискванията на чл. 78, ал. 1-4 от ЗБН. Осребряването на имуществото на "Партнер лизинг" АД (н.), извършено по способите и цените, съгласно одобрената Програма за осребряване, до средата на 2022 г. не е довело до събиране на средства. Всички събрани средства от вземанията по кредитните експозиции на "Партнер лизинг" АД (н.) в размер на 6 687 хил. лв. са резултат от действия на синдика по събиране на вземанията по чл. 57 от ЗБН (извън ПО).

Възприет показател за оценка на удовлетворяването на кредиторите е т.нар. Recovery rate (процент на възстановяване), с който се измерва степента, до която главницата и натрупаната лихва по просрочен дълг могат да бъдат възстановени, изразена като процент от номиналната стойност.

Прогнозираният процент на възстановяване (Recovery rate) е приблизително 20 на сто (19,98 на сто) при съотношението между стойността на активите на КТБ АД (н.) след инвентаризация и оценка (по първоначален ликвидационен баланс към 22.04.2015 г.) - 1 377 923 хил. лв., спрямо първоначалната им стойност към 30.06.2014 г. - 6 896 212 хил. лв.

Стойността на получените средства от осребряване на активи от масата на несъстоятелността на КТБ АД (н.) за периода 22.04.2015 г. - 30.06.2022 г. е 1 410 427 хил., която, съпоставена с първоначалната стойност на активите към 30.06.2014 г. - 6 896 212 хил. лв., достига 20,5 на сто процент на възстановяване.

Посоченият процент включва групи активи, осребряването на които не е показателно за положените усилия от синдиците и от Фонда, и респ. за постигнатите резултати в производството по несъстоятелност, напр. парични средства и парични салда при централни банки и финансовите активи на КТБ АД (н.). Процентът на възстановяване, изключващ цитираните активи, достига 15,3 на сто (915 053 хил. лв. към 5 974 978 хил. лв.). Към 31.12.2021 г. разходите по несъстоятелността на КТБ АД (н.) са в общ размер на 99 277 хил. лв. и представляват 6.99 на сто от общата стойност на набраните парични средства от осребреното имущество на КТБ АД (н.) за периода от 22.04.2015 г. до 31.12.2021 г. в размер на 1 419 976 хил. лв.

В заключение се казва, че дейностите на Фонда, свързани с гарантиране на влоговете, могат да се определят като ефективни предвид постигането на целевото равнище, определено в ЗГВБ, от едно на сто на наличните средства, спрямо размера на гарантираните влогове.

През одитирания период, дейността на ФГВБ относно банковата несъстоятелност е осъществявана в съответствие с изискванията и целите на Закона за банковата несъстоятелност и подзаконовите актове. Отправят се и препоръки, повечето от които за въвеждане на вътрешни правила и процедури - за превенция и разкриване на измами, за осигуряване на експертен потенциал, за описание на специфичните дейности на фонда.