Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) отложи днешното си открито заседание, на което трябваше да бъде обсъдено предложението цената на тока за бита да се увеличи средно с 11,51% от 1 януари 2022 година.

В началото на заседанието на регулатора членът на КЕВР Ремзи Осман предложи то да бъде отложено и с пет гласа "за" предложението му бе прието. До решението на регулатора се стигна след като по-рано днес Народното събрание наложи мораториум върху цената на електроенергията, водата и парното от 1 януари 2022 година.

Припомняме, че преди ден министър -председателят Кирил Петков заяви, че в най-спешен порядък трябва да се обсъди предложението на КЕВР за покачването на цените на тока, водата и газта.

Предложението - токът поскъпва с 11,5% от януари

Цената на електроенергията за битовите потребители да се увеличи средно с 11,51 % от 1 януари 2022 г. Това предложи работната група от експертите към Комисията за енергийно и водно регулиране според проектът за решение за изменение на цените в сектор "Електроенергетика" по време регулаторния ценови период. Общественото обсъждане беше насрочено за 15 януари.

Предложението е за повишение с:

  • 11,22 % за битовите клиенти на "ЧЕЗ Електро България",
  • 11,26 % за клиентите на "ЕВН България Електроснабдяване"
  • 12,32 % за битовите потребители на "ЕНЕРГО-ПРО Продажби"
  • 5,23 % за клиентите на "ЕСП Златни Пясъци".

Промените в посока повишение на цените се налагат в резултат на настъпилите по време на действащия ценови период обективни фактори, които обуславят повишаване на разходите. Искания за преразглеждане на ценовите нива със съответните мотиви са постъпили на практика от всички дружества, които са пряко засегнати.

Припомняме, че предварителните изчисления сочеха за значително по-високо увеличение. Допускаше се скок до 30%, че дори и нагоре.

Прогнозна цена за базов товар

В докладът си експертите предлагат прогнозната годишна пазарна цена за базов товар следва да се повиши от настоящите 119.00 лв. за MWh на 293,37 лв. за MWh. Това предложение е направено след обстоен анализ на форуърдните сделки за съответния период на националната и регионалните борси, както и групови коефициенти, отразяващи отклонението между средната пазарна цена за базов товар на пазара ден напред и постигнатата среднопретеглена цена от съответната група - независим преносен оператор и оператори на електроразпределителни мрежи, на пазара ден напред.

Променени в посока нагоре са и прогнозните цени за различните групи. Така например сега прогнозната годишна пазарна цена за групите е както следва: независим преносен оператор - 124,85 лв./MWh; оператори на електроразпределителни мрежи - 131,27 лв./MWh; производители на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 125,07 лв./MWh; производители на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия - 111,53 лв./MWh; производители на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия - 114,76 лв./MWh; производители на електрическа енергия,

Въз основа на променената прогнозна цена за базов товар съответно и се променят и прогнозните стойности за: независим преносен оператор - 307,79 лв./MWh; Оператори на електроразпределителни мрежи - 323,63 лв./MWh; Производители на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия - 308,34 лв./MWh; Производители на електрическа енергия, произведена от слънчева енергия - 274,96 лв./MWh; Производители на електрическа енергия, произведена от вятърна енергия - 282,92 лв./MWh; Производители на електрическа енергия, произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW - 283,48 лв./MWh; Производители на електрическа енергия, произведена от биомаса - 294,36 лв./MWh.произведена от водноелектрически централи с инсталирана мощност до 10 MW - 114,99 лв./MWh; производители на електрическа енергия, произведена от биомаса - 119,40 лв./MWh.

Прогнозни разходи за квоти за въглеродни емисии

Експертите от регулатора анализират и ситуацията на пазара на емисии. В решението си от 1 юли тази година прогнозните разходи за закупуване на квоти за емисии бяха определени на ниво от 51 евро за тон.

Новото предложение е прогнозната цена за емисиите да бъде повишена до 70 евро за тон.

"Вземането предвид на средната стойност на отчетената цена за закупуване на квоти за въглеродни емисии на EEX за периода 01.07.2021 г. - 30.11.2021 г. и прогнозата за оставащия срок до края на регулаторния/ценовия период, води до определяне на цена от около 70,00 €/тон във връзка с остойностяването на прогнозните разходи за закупуване на квоти за въглеродни емисии. Следователно, изменението на цената, по която са остойностени прогнозните разходи за квоти за въглеродни емисии за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. спрямо постигнатата и прогнозната такава за оставащия срок от периода, е в размер на 37,25%", посочват експертите.

Изменени са също така разполагаемостта на централите, и количествата електроенергия, предназначени за свободния пазар. По-високи са и средствата, които регулаторът одобрява за закупуване на цени на електроенергия за технологични разходи от страна на дружествата.

Цена задължение към обществото, която досега бе 7,18 лв. за MWh без ДДС, приходите от която се събират от Фонд "Сигурност на електроенергийната система (ФСЕС) следва да бъде в размер на 0,00 лв. за MWh без ДДС, посочват още експертите от КЕВР.

Ограничаване на правомощията на КЕВР

Докато Народното събрание от една страна реши да наложи мораториум върху цените на тока и да създаде парламентарна комисия, която да се занимава с енергийната криза, новите министри обмислят да сложат под контрол независимия регулатор, отбеляза 3eNews.

Обмисля се временно ограничаване до 3 месеца на правомощията на КЕВР за актуализиране на цените на електроенергията или законодателни промени в Закона за енергетиката, които да дадат повече правомощия за контролирането на цените, запазвайки независимостта на контролния орган. Това заяви на брифинг в Министерски съвет началникът на кабинета на Кирил Петков Лена Борисова.

Всичко това ще бъде дискутирано от новосъздадената парламентарна комисия за енергийната криза. Предстои също тази временна комисия да проучи и прецени дали да не се прегласува наложения мораториум върху цените на тока, който беше приет днес на обяд по предложение на ГЕРБ, стана ясно от коментара.