Енергийните регулатори на България и Турция подписаха споразумение за двустранно сътрудничество, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/. Документът създава институционалната правна рамка за обмяна на добри практики между КЕВР и Регулаторния орган за енергийния пазар в Турция /EMRA/ и е насочен към повишаване качеството на регулаторната дейност.

Споразумението предвижда двата органа да обменят информация за регулаторните политики при спазване на националните законови рамки и изисквания. EMRA и КЕВР ще развиват административния си капацитет чрез участие в специфични обучителни дейности - конференции, семинари и работни срещи.

Председателят на КЕВР Иван Иванов е изтъкнал, че след посещението на делегация на КЕВР в Турция през 2017 г., между двата енергийни регулатора са установени много добри взаимоотношения. Според него подписаното споразумение за сътрудничество създава добра основа за конкретни резултати от дейността на смесените работни групи, които двата регулатора предстои да формират в области от взаимен интерес - електроенергетика и природен газ.

Заявено е било, че след официалното откриване на газопровода ТАНАП и предстоящото завършване на Южния газов коридор, за страните от Балканите се създават нови перспективи за доставки на природен газ и за повишаване на енергийната сигурност на региона. Според Иванов откриването на 27.06 т.г. на разширението на Транзитния газопровод за Турция в участъка от Компресорна станция "Лозенец" до очистно съоръжение "Недялско" има важно значение, защото създава възможност за реверсивни доставки на природен газ между България и Турция.

"Взаимодействието между балканските регулатори допринася за развитието на енергийния сектор и за икономическия растеж на страните от региона", е подчертал президентът на Регулаторния орган за енергийния пазар в Турция Мустафа Ялмаз на проведените разговори между двете делегации. Той е оценил подписаното споразумение за сътрудничество като фактор за консолидиране на енергийния пазар в региона и като основа за споделяне на добри регулаторни практики. Сред основните насоки в дейността на EMRA Мустафа Ялмаз е посочил развитието на енергийната инфраструктура на Турция, което има определящо значение за развитието на борсовата търговия в страната.

Изнесена е била информация, че Турция е не само най-големия енергиен пазар на електроенергия и природен газ на Балканите, но по търгувани обеми страната заема 4-то и 5-то място в Европа, съответно - в областта на търговията с природен газ и на търговията с електроенергия. Основната цел на турския енергиен регулатор е тези възможности в енергийния сектор на Турция да бъдат насочени към развитие на търговията с България в областта на електроенергия и природен газ и чрез нашата страна да достигат пазарите на ЕС, което ще допринесе за енергийната сигурност на континента, е заявил Мустафа Ялмаз.

На проведените разговори са били обсъдени и конкретни въпроси от взаимен интерес в областта на нормативната регулаторна база и укрепване на сътрудничеството между балканските енергийни регулатори в рамките на издигнатата от КЕВР инициативата за създаване на Регионален Консултативен форум на регулаторите.

Подписаното споразумението за сътрудничество с AERS е продължение на провежданата от КЕВР активна политика на разширяване и активизиране на взаимодействието с националните регулаторни органи на други страни. Комисията има подписани двустранни споразумения за сътрудничество с енергийните регулатори на Румъния, Гърция, Република Македония, Черна гора и Сърбия, както и с водните регулатори на Косово, Албания и Грузия, посочиха от КЕВР.