Върховният административен съд (ВАС) окончателно отмени решението по ОВОС от 28 август 2015 г., което даде зелена светлина за строителството на инсталация за комбинирано производство на енергия с оползотворяване на отпадъци (RDF) в София, съобщи ВАС. Възложител по проекта е "Топлофикация София" ЕАД.

Върховните магистрати оставиха в сила решението на Административния съд София град от 2020 г. по дело, образувано по жалба на екологично сдружение "За земята", Национално сдружение за защита на собствениците на имоти, сдружение "Независим обществен контрол", Сдружение "Коалиция за устойчиво развитие" и физическо лице. 

В съобщението си ВАС посочва, че след като веднъж (през 2019 г.) е върнал делото на първоинстанционния съд за ново разглеждане (от друг негов състав) е задал задължителни указания:

  • да бъдат събрани допълнителни доказателства, от които да се установят всички факти, релевантни към законосъобразното определяне на кръга на засегнатата общественост и провеждането на обществени обсъждания по правилата на ЗООС и Наредбата за ОВОС;
  • да бъдат изяснени въпросите относно здравния риск, съдържанието, нивата и териториалния обхват на разпространение на вредните за човешкото здраве емисии от изпускащото устройство, като се отчетат и данните за разстоянията до жилищните сгради и обектите, подлежащи на здравна защита;
  • да се установи спазени ли са изискванията за достатъчна информация относно предвижданията за третирането на опасните и неопасните отпадъци, оценка на въздействието и информиране на засегнатата общественост.

В резултат на това при повторното разглеждане на казуса от Административен съд София град, са изготвени няколко експертизи, заключенията по които са приети като доказателства по делото, отбелязват от ВАС.

Върховните магистрати примат за правилно решението на Административен съд Софияград, с което е отменена ОВОС. "Изводите в съдебното решение са базирани на обоснованата преценка на събраните доказателства и компетентно изготвените експертни заключения, при спазване на съдопроизводствените правила. Въз основа на съвкупната преценка на събраните по делото доказателства и при анализа им във връзка с приложимата за казуса нормативна уредба е направен правилен краен извод за основателност на жалбата срещу процесното решение по ОВОС, като убедително са опровергани релевираните и пред настоящата инстанция доводи за неговата законосъобразност", се казва в решението на ВАС.

В съобщението се изтъква, че съдът (Административният съд София град) подробно е описал в съдебния акт, кои от законовите изисквания по процедурата по ОВОС не са спазени. 

В заключение ВАС подчертава, че съдът стигнал до обоснован извод, че инвестиционното предложение не е аргументирано в доклада за ОВОС и РИОСВ София е взела решение за одобряване на доклада без наличието на достатъчно доказателства. "Напълно формално административния орган е съгласувал доклада за ОВОС при наличните непълноти и неизяснени обстоятелства относно очакваното влияние от дейността на инвестиционното предложение върху човешкото здраве и въздействието на същата върху околната среда."

 

Малко предистория

На 21 ноември 2018 г. правителството даде съгласието си Управляващият орган на Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 г." да подпише договор със Столична община в партньорство с "Топлофикация София" ЕАД за изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък.

Стойността на обществената поръчка е 350 млн. лева с ДДС. Финансирането е със 180 млн. лева по Оперативна програма "Околна среда" (ОПОС) и 134 млн. лева заем, теглен от общината от Европейската инвестиционна банка.

Тогава от правителството съобщиха, че решението прави възможен стартът на изграждането на инсталация за оползотворяване на RDF отпадък, образуван от работата на инсталацията за механично биологично третиране (МБТ) на битовите отпадъци на Столична община преди окончателното одобрение на проекта от Европейската комисия.

По-рано същата година - на 17 май, тогавашният кмет Йорданка Фандъкова, каза, че с третата фаза на исталацията за RDF отпадъци ще депонираме под 10%, с което ще покрием изискванията на ЕК за 2030 г. Над 450 подобни инсталации работят в цяла Европа, отбеляза преди 6 години кметът пред общинските съветници.

Фините прахови частици от ТЕЦ "София" с новата инсталация намаляват с 6,2 т. на година или с 9,6%. София има уникален шанс, с който мисля, че не може да се похвали нито една европейска столица, и той е да изгради системата за производство на енергия от РДФ с 58% безвъзмездна помощ по ОПОС. Това, което искам да Ви уверя, че с тази инсталация ние гарантираме на София екологично, трайно, независимо и модерно управление на отпадъците, категорична бе тогава Фандъкова.

"Дневник" припомня, че в началото на тази година "Топлофикация София" загуби дело за изграждането на инсинератор за RDF отпадъци. Върховният административен съд (ВАС) отхвърли иска на отоплителното дружество срещу участник в обществената поръчка за избор на строител на инсинератора, който оспорва класирането. 

Участникът, консорциумът "София РДФ 2021", не е съгласен, че на първо място е поставено обединение "RDF-Файърд Пауър Плант София 2021". Неговите аргументи са, че офертата на спечелилия не отговаряла на техническите изисквания на поръчката. ВАС прие тези доводи за основателни и върна процедурата на обществената поръчка, като изиска отново да се прецени офертата на спечелилия участник.