От асоциация "Хидроенергия" изразиха подкрепа на усилията на всички отговорни институции и заинтересовани страни за разрешаване на възникналата тежка кризисна ситуация, свързана с доставяне на питейна вода и осигуряване на вода за санитарно-битови нужди на територията на община Перник. Това написаха от асоциацията в отворено писмо, публикувано на тяхната страница и изпратено до отговорните институции миналата седмица. Асоциацията подкрепя предприетите мерки от правителството за разрешаване на водната криза в Перник, но и напомня основните принципи на дейност на ВЕЦ у нас.

Водноелектрическите централи в България работят едва след като са задоволени обществените потребности от вода и не нарушават доставките на вода за питейно-битови нужди. От асоциацията обясняват, че работата на хидроелектрическите централи, които обработват язовирни води през 2019 г., се осъществява в режим на силно намалени водни количества и при спазване на месечни графици за използване на воден ресурс, изготвяни от МОСВ. Поради това и към днешна дата десетки централи не работят или обработват единствено количества за осигуряване на минималния екологичен отток от язовирите.

В хода на осъществяване на дейността си ВЕЦ използват само кинетичната енергия на водата, без реално да употребяват воден ресурс. След преработване на съответните количества, водата се връща в руслото на реката, без да има изменение в количествения състав. В този смисъл ВЕЦ няма как да окажат отрицателно въздействие върху водоснабдяването в страната, а напротив - те често са интегрирани в по-широка инфраструктура за задоволяване на обществените приоритети, припомнят специалистите.

Официалните данни от хидрометеорологичния бюлетин на Националния институт по метеорология и хидрология показват, че общият обем на речния отток в страната за последното тримесечие на 2019 г. е с 31 процента по-малък от стойностите за 2018 г., а средномесечните водни стоежи са под месечните норми и са със стойности по-ниски спрямо предходната година (между 28 - 38 процента под нивата за същия период през 2018г.), посочват още от асоциация "Хидроенергия".

Проблемите, свързани с водоснабдяването се усложняват и от факта, че голяма част от водоснабдителните мрежи в страната се нуждаят от спешна модернизация, с оглед на намаляване на загубите на воден ресурс при преминаването през тях. Системите за събиране и пречистване на отпадъчни води също трябва да бъдат разширени. Всичко това налага значителни инвестиции, което от своя страна неизбежно води до поскъпване на водния ресурс и може да има негативен социален ефект, пишат още от асоциацията.