На пресконференцията днес по повод екокризата с ТЕЦ Габрово кметът на общината Таня Христова връчи декларация на кметовете за ускорено въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в общините. Министърът на финансите Асен Василев, министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и министърът на енергетиката Румен Радев получиха декларацията на кметовете на над 90 български общини, която е отворена за всички български общини. Тази декларация беше представена и на събитието Кметовете говорят, организирано от Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия през юли в Габрово.

За да се справят с подобни кризи, произвола на инвеститорите и да успеят да бъдат енергийно независими, общините се нуждаят от вътрешен капацитет, от финансиране за научноизследователски проекти. Водата от Топлофикация може да се топли по друг начин, могат да се използват термопомпи например, но за тези проучвания е необходима визия и устойчиво финансиране на местни проекти. Местните власти бяха тези, които посрещнаха енергийната и икономическата кризи през есента на 2022 година. Те отговаряха на въпросите на гражданите и бизнеса, те направиха невъзможното, за да не бъдат прекратени основни публични услуги. Те са тези, които ще посрещнат и утрешните кризи и ще изградят облика на държавността пред българското общество, започва декларацията, с която 3eNews разполага.

За съжаление обаче през изминалата година държавата не успя да засили диалога с общините. Изпълнението на местните проекти за енергийна ефективност и възобновяема енергия убедително се доказаха като най-сигурната застраховка срещу негативните ефекти от енергийната криза. Същественото закъснение и липсата на ефективен диалог създават огромен риск планираните средства в рамките на националните стратегически планове да бъдат безвъзвратно изгубени, а реформите, необходими за пълноценното им използване, да не бъдат започнати, се посочва още в декларацията.

Затова над 90 български общини, които участват в Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия изразяват своята категорична подкрепа за политиките в областта на устойчивата енергия и готовността си да продължат да допринасят за извличането на максимални обществени ползи от тях. Те се обединяват около настоящите предложения за ускорено, ефективно и реално приложение на политиките в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. Това ще позволи максимално бързо и ефективно насочване на наличните и бъдещите ресурси към реализирането на общински проекти, за които съществува готовност и изключително силна мотивация сред местните власти, бизнес и гражданско общество.

Местните власти настояват активно да бъдат включени в комуникацията и процеса по актуализация на политиките за устойчива енергия и климат.

Интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК) на страните от ЕС са ключов стълб за постигане на целите за климата до 2030 г. и път към въглеродно неутрална Европа до 2050 г. Изискването е те да бъдат представени пред ЕК в предварителен вариант до юни 2023 г., а в окончателен - до юни 2024 г.,. В България не само че не е представен и работен вариант на новата версия на ИНПЕК, но още дори не са известни резултатите от анализа на предходната. Наред с това, напредъкът по изпълнението на мерки, инвестиции и реформи по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) изостава сериозно, а непредставените от българска страна териториални планове за справедлив преход и актуализация на НПВУ по инициативата RePowerEU поставят огромен финансов ресурс в сериозен риск.

Местните власти имат своето важно място при формулирането на политиките - както при изготвянето на програмите за енергийна ефективност и възобновяеми източници, така и при съгласуването на стратегически важни документи като ИНПЕК, тъй като голяма част от мерките за пестене на енергия се изпълняват именно на местно равнище, пише още в декларацията. В тази посока е необходимо изграждането на сътрудничеството и многостепенен диалог между широк кръг заинтересовани страни, и по-специално с активното участие на българските общини в процеса на дефиниране на целите и приоритетите на национално и местно равнище.

"В тази връзка, настояваме ресорните министерства да съгласуват бъдещи проекти, инициативи и политики, свързани с устойчивото използване на енергията, с местните власти и другите заинтересовани страни. Също така, настояваме българското правителство да създаде регулярен режим за отчет по напредъка на изпълнение, с ясен формат и график за консултации", смятат общините от Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия.

Липсата на прозрачност, обществени дискусии и необоснованото забавяне на подготовката и приемането на планови документи, обвързани с достъпа до европейско финансиране е най-острият проблем не само за общините, но за цялото българско общество и икономика. Това е и най-силният фактор за недоверието към изпълнителната и законодателната власт.

Общините настояват за сигурност и предвидимост на средата за изпълнение на инвестиции за устойчива енергия. 

Опитът и възможностите на българските общини за управление на проекти за устойчива енергия са многократно доказани в практиката и представляват безценен ресурс, който задължително трябва да се използва при реализирането на националните политики. За да се случи това обаче, трябва да се спре кампанийността по отношение на програмите за финансиране, защото тя води до постоянно текучество на кадри, ниско качество на проектите и нелоялни пазарни практики, които унищожават доверието на гражданите и бизнеса. За тази цел е необходимо да се осигури постоянно действащ механизъм за финансиране на местни програми и проекти за устойчива енергия, който да позволи реална пазарна конкуренция между доставчиците на специализирани услуги и да даде възможност на общините да инвестират в развитие на собствен капацитет.

При неизбежното намаляване на дела на публичното съфинансиране е необходимо максимално бързо да се осигурят финансови механизми, чрез които общините, гражданите и местният бизнес да имат възможност за достъп до кредитен ресурс при преференциални условия. Това е особено актуално с оглед на осъществяването на редица проекти към НПВУ, които са поставени в сериозен риск от неизпълнение именно поради липсата на подобен механизъм. Конкретен пример е особено чувствителният за българските общини и граждани проект за енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, където при повече от 3000 подадени заявления, най-малко 2000 ще останат "извън борда", без да има ресурс, с който да бъде подпомогнато участието им при очакваното 20-процентно съфинансиране във втория етап от програмата.

Затова създаването на Националния декарбонизационен фонд е чудесна перспектива, но неговото бъдеще е все още неясно. Очевидно е, че в настоящия момент не съществува начин той да способства изпълнението на тези инвестиции. Затова настояваме за бързи и решителни политически действия за използване на възможностите на съществуващите инструменти като ББР, Фонд на фондовете, ФЕЕВИ, Фонд ФЛАГ, НДЕФ и др., което би спомогнало и привличането на допълнителен ресурс от целеви европейски фондове.

По този начин ще се повиши заинтересоваността и отговорността и на общините, и на финансиращите институции за максимално ефективно оползотворяване на инвестициите. Това ще означава и гарантиране на качеството на изпълнение на проектите, което пък ще създаде условия чрез влаганите публични средства да се мобилизират допълнителни (небюджетни) финансови ресурси, в т.ч. от частни и корпоративни източници.

От близо 20 години широко се прокламира създаването на по-добри условия за управление на местните финанси, а именно - реформа за финансова децентрализация, но за съжаление реален напредък по нея няма е друг основен акцент на декларацията на кметовете. Затова призоваваме настоящото и всяко следващо правителство да прояви държавническа воля и смелост в тази посока - това ще бъде решаващо както за успешното прилагане на политиките в конкретната област, така и за по-ефективно и устойчиво държавно управление в дългосрочен план, пишат кметовете в декларацията.

Държавата да насърчава иновации, високи постижения и местен капацитет е другата ключова тема в декларацията. Общините настояват да се разработят механизми за привличане и насочване на инвестиции в иновации и проекти, които се отличават с високи амбиции, основани на задълбочени анализи и адекватни на непрекъснато обогатяващите се знания в областта на устойчивата енергия. Този приоритет трябва да е водещ както на стратегическо равнище - в рамките на ИНПЕК, така и при структурирането на конкретни програми за финансиране и финансови механизми като Националния декарбонизационен фонд.

Да се обособят звена за техническа помощ за реализиране на проектите и проследяване на резултатите от тях

Навлизането на иновативни технологии и постигането на високи резултати зависи от наличието на благоприятна обществена, научна и професионална среда и изисква продължителен процес на придобиване, развитие и прилагане на нови знания и умения.

Затова към публичните финансови механизми следва да се обособят звена за техническа помощ с необходимия финансов и професионален ресурс, чрез които да се осигурят консултации за структурирането на конкретни проекти на местно и регионално равнище, подкрепа за осигуряване на техническите услуги за осъществяването им, и механизми за проследяването на резултатите от тях. Този процес ще допринесе и за сформиране и подготовка на експертни екипи в общините, които да взаимодействат пълноценно с местните професионални общности, бизнес и граждани за изграждане на позитивна нагласа както към местните, така и към националните политики за устойчива енергия.

В тази посока е необходимо да се планират и целеви средства за финансиране и популяризиране на резултатите от амбициозни и иновативни пилотни проекти с високи енергийни показатели, отговарящи на актуалните европейски стандарти и амбиции, както и да се въведат общински системи за управление на енергия с цел доказване на ползите от изпълнението на проектите и елиминиране на възможностите за злоупотреби. 

Българските общини са наясно с необходимостта от реформи в областта на енергията и климата и настояват за ясно изразена политическа воля, работещи програми за финансиране с отговорни цели, параметри и срокове, които да са предмет на активна комуникация с гражданите и бизнеса. Те настояват за по-добри условия за развитие на местен капацитет и разгръщане на ефективна комуникационна кампания, което ще повиши общественото доверие и устойчивостта на политиките в тази посока.

Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия, представители на български общини и специалисти потвърждават готовността си да подкрепят усилията на държавата в областта на устойчивата енергия и изразяват решимостта си да бъдат водещата страна при осъществяването на тези политики. Ще търсят подкрепа за това сред всички заинтересовани страни, включително отговорните европейски институции, представителите на медиите и гражданското общество, категорични са местните власти в своята декларация.