Производството на електроенергия за седемте месеца на 2021 година се повишава значително спрямо същия период на предходната. Значително нараства и потреблението на електроенергия. Салдото (внос износ) остава високо, въпреки изменението в посока надолу спрямо предходни отчетни периоди. Участието на базовите централи запазва положителната си тенденция.

По-лоши са данните за дела на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в преносната и разпределителната мрежи. Спад се наблюдава и при участието на водноелектрическите централи (ВЕЦ), но въпреки това делът им остава висок.

Това става ясно от оперативната справка на Електроенергийния системен оператор (ЕСО) за енергийния баланс на България (01.01.2021 - 01.08.2021 г.) спрямо аналогичния период на 2020 г.

Производството на електроенергия за първите седем месеца на годината нараства до обем от 26 545 674 MWh, което представлява с 10.70 % (плюс 10.71 % регистрирани за отчетния период 1 януари - 25 юли) в сравнение с отчетените 23 979 905 MWh за аналогичния период на предходната 2020 година.

Интересното е, че от 1 януари до 2 август 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. производството на електроенергия е възлизало 24 085 095 MWh, което е спад с 8.9 % в сравнение с аналогичния на 2019 г., когато е достигало до обем от 26 206 321 MWh. Така може да се направи извод, че производството на електроенергия надхвърля обема отпреди кризата с коронавируса. Малко по-слаби, но сравними са данните за потреблението на електроенергия. Разбира се, трябва да се има предвид и това, че 2020 г. бе високосна.

Потреблението на електроенергия за първите седем месеца на настоящата 2021 г. достига до обем от 22 824 771 MWh, което е увеличение с 4.43% (плюс 4.25 % преди седмица) спрямо аналогичния период на 2020 г. За сравнение, през първите седем месеца на 2020 г. потреблението на ток е възлизало на 21 856 723 MWh.

Салдото (износ-внос) запазва висок дял и за сравнявания отчитан период за първите седем месеца на тази година достига до обем от 3 720 903 MWh, което е ръст със 75.25 % (+ 78.99 % преди седмица). През същия период, година по-рано салдото (внос-износ) е било в обем от 2 123 182 MWh.

Базовите централи запазват положителната си тенденция, като за първите 7 месеца на 2021 г. участието им достига до обем от 20 875 865 MWh - повишение с 5.92 % (плюс 5.61 % седмица по-рано). За сравнявания период на предходната година делът на базовите централи е бил от порядъка на 19 708 466 MWh.

Не толкова оптимистични са данните за дела на ВЕИ. Участието им в преносната мрежа е в обем от 771 378 MWh, което е спад с 6.93% (минус 6.69 % за предходния отчетен период). През сравнявания период на предходната година ВЕИ са участвали с обем от 828 808 MWh, което се дължи на влошения дял на вятърните (минус 10.76 %) и фотоволтаични (минус 2.57 %) мощности, въпреки по-добрите данни по отношение на биомасата (плюс 0.27 %).

3e-news.net