Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) подкрепя исканията на Асоциация "Хидроенергия" за незабавна отмяна на спорните текстове в Наредбата за ползването на повърхностните води. Става дума за опасността за съществуването на водноелектрическите централи (ВЕЦ) в България след въвеждане на не добре преценена промяна в подзаконовия нормативен документ.

В Наредбата за ползването на повърхностните води има нова разпоредба, която води до пълно блокиране на работния процес на почти целия водноелектрически сектор. Причината е въведеното задължение при строеж на ВЕЦ, да бъде учредявано право на строеж за водовземните съоръжения в речните корита. От АИКБ, които подкрепят искането на асоциацията, настояват спешно да бъде разрешен създаденият казус с Наредбата.

По данни от хидроенергийния сектор към настоящия момент над 52% от възобновяемия микс е произведен от ВЕЦ.

Също така в своето ценово решение за периода 01.07.2021 г. - 30.06.2022 г. Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предвижда за първи път нулева премия за електрическата енергия, произведена от ВЕИ - за определени групи руслови, подязовирни и деривационни ВЕЦ с инсталирана мощност под 10 МВт, което ще се отрази в намаления размер на цената за задължение към обществото, а това от своя страна ще намали пряко разходите на индустрията за електроенергия, допълват от АИКБ.

3e-news.net