Зелената сделка иска да превърне нашия съюз в енергийно независим технологичен лидер, тоест целите не само и единствено екологични, но и чисто геополитически. По темата разговаряме с директорът на "Топлофикация Плевен" инж. Йордан Василев.

- В последните няколко години Европейската зелена сделка е сред водещите теми във всички страни. Ще успее ли България да постигне целите за намаляване на въглеродните емисии, инж. Василев?

- България е една от най-засегнатите страни в Европейския съюз по отношение на зеления преход , който предстоят да се осъществи във всички икономически сектори във връзка със Зелената сделка. Самата "сделка" както я наричат е амбициозен пакет от мерки за намаляване на въглеродните емисии от една страна и от друга, предвижда чрез повече инвестиции и иновации да се предотврати негативното отражение върху околната среда. Целта на зелената политика е превръщането на европейската икономика в модерна, развита и конкурентоспособна. Неслучайно казах "ефективно използване на ресурсите", защото развитието на България и Европа зависи именно от начина, по който се отнасяме към тях. Тук идва нашата отговорност да не ги разходваме безотговорно. Казано накратко - Зелената сделка иска да създаде мощна свръхмодерна индустрия, която да потребява енергия, разчитаща на възобновяеми източници и на собствени суровини, а не само на внос отвън. Осигуряването и правилното потребяване на суровината е наистина стратегически въпрос. Сами виждаме как вече близо две години по време на пандемия ние трябва да разчитаме именно на доставката на суровините.

Един факт, който малко хора знаят, например, сривът на доставки на магнезия от Китай доведе до удар по автомобилостроенето в цяла Европа.

Зелена сделка иска да превърне нашия съюз в енергийно независим технологичен лидер, тоест целите не само и единствено екологични, но и чисто геополитически. Новите зелени иновации ще бъдат стратегически важни за превръщане на Европа в климатично неутрален континент до 2050 г.

Въпреки, че подкрепям целите на Зелената сделка, според мен преходът трябва да бъде справедлив и да води до повишаване на благосъстоянието на европейските граждани. Трансформацията изисква време и огромни финансови средства. За да отговорим на високите изисквания на Европейската зелена сделка, е необходимо и адаптация на бизнеса и хората. Все пак нека не забравяме, че въпреки предимствата, които бихме имали като държава от осъществяването на енергийния преход, той има своята икономическа и социална цена.

- Кои според Вас трябва да бъдат първите стъпки за реализирането на Европейската зелена сделка?

- За реализирането на този мащабен проект е необходимо цялостна трансформация на политиките за производство на чиста енергия в областта на енергетиката, производството и потреблението, транспорта и селското стопанство. Конкретно в нашия сектор основното предизвикателство е, че у нас най-голям процент от произвежданата електроенергия е от въглища. България е на четвърто място в ЕС по използване на твърди изкопаеми горива. По тази причина, за да отговорим на високите екоизисквания, е необходима прецизна оценка и вземане на адекватни решения на всяко икономическо, технологично, социално и политическо равнище.

При реализиране на плавен и справедлив преход икономиката на страната ни може да бъде също така индустриализирана, ниско-въглеродна и конкурентоспособна на останалите европейски икономики. България има значим неоползотворен потенциал за производство на енергия от биомаса, както и на вятърна, слънчева и геотермална енергия. Имаме и традиции на силна ядрена енергетика, т.е огромен потенциал, който трябва да бъде развит. Необходима е политическа воля за дългосрочни решения, финансов ресурс и широка обществена дискусия, в която всички заинтересовани страни да предложат работещи решения за реализирането на Зелената сделка. Необходима е дългосрочна държавническа визия, а не работа "на парче". Енергийният сектор е стратегически, той е базов за останалите браншове.

Новите технологии навлизат с все по-бързи темпове в производството. Имаме ли подготвени кадри?

- Много пъти съм казвал, че екипът е най-важният за всяко едно предприятие. Казано в едно изречение - човек не може без технологии, но и те не могат без него. Човешкият фактор ще продължава да бъде важен дори и в дигиталната ера. Именно по тази причина ние инвестираме във високотехнологично образование и осигуряваме условия за натрупване на практически знания. Квалификацията и преквалификацията е от изключително значение за модернизацията и конкурентоспособността на дружеството. Техническите специалисти имат и ще продължават да имат роля в зеленото бъдеще. По тази причина ние от години си партнираме с професионални гимназии и осигуряваме възможност за стажантски програми. Смятам, че трябва да задържим младите кадри и да им осигурим условия да развиват сектора и като цяло страната ни.

- Какви конкретни мерки сте предприели в "Топлофикация Плевен" за опазване на околната среда?

- Въпреки несигурността и трудните две години в обстановка на пандемия ние продължаваме да изпълняваме инвестиционната си програма, която е насочена към технологично обновление. С цел повишаване на енергийната ефективност на "Топлофикация Плевен" инвестирахме в нашата газова турбина. Благодарение на нея предоставяме още по-екологична енергия на клиентите ни, както и подобрихме работата на предприятието. Турбината отговаря на най-високите световни стандарти за подобен тип съоръжения. Модерна е и напълно автоматизирана. Нейното управление се осъществява чрез специален софтуер. Самата връзка между оператора и турбината става с помощта на специално изградена за целта оптична линия. Електроенергията се произвежда от газовата турбина чрез свързания към нея генератор.

Само преди около месец приключихме и нашия годишен планов ремонт. Направихме оглед на топлопреносната мрежа и всички съоръжения в предприятието. Извършихме реконструкция на част от оборудването в някои абонатни станции. Целта на профилактиката е подобряване на качеството на топлоподаването през зимата и минимизиране на възможността за аварии. Направените подобрения в производството повишат надеждността и ефективността на работата на централата. Политиките на дружеството са насочени към опазване на околната среда, здравето на служителите и осигуряване на безопасни условия на труд.

Ние произвеждаме енергията от природен газ. Това ни прави предприятие със сериозен потенциал, който постоянно се стремим да развиваме. Както всички знаем, това гориво има съществена роля в краткосрочен и средносрочен план, тъй като е добра алтернатива на други по-замърсяващи източници на енергия. Природният газ несъмнено ще има роля като преходно гориво при трансформацията към нисковъглеродна икономика. Уверявам Ви, че ние отговарме на най-строгите екологични норми и ще продължаваме да реализираме още нови екологични проекти по разработена годишна програма.

- В XXI в. дигитализацията вече е неразделна част от енергийния сектор. Какви ще са ползите за крайния потребител?

- Дигитализацията помага за по-бързото и по-лесно използване на услугите. Най-големият плюс за клиентите е, че се спестява от тяхното време. Ще дам конкретен пример. "Умните" уреди за дистанционно отчитане осигуряват възможност топлинните счетоводители да снемат показанията от разстояние. Благодарение на това вече не се налага потребителите да чакат инкасаторите по график. Тази технология гарантира достоверност на информацията. По същата причина предлагаме и електронна фактура. Само с едно заявление потребителите получават сметките си по имейл, веднага щом се генерират в системата. Стремим се да предлагаме на клиентите си европейски практики с цел да отговорим на техните очаквания.