Намаляването на вредните емисии във въздуха е основен приоритет за ръководството на "Топлофикация Плевен". Той е съобразен с регламентите и директиви на ЕС в секторите "Енергетика" и "Екология". За целта дружеството засилва ролята на възобновяемите източници и подобрява енергийната ефективност.

Как точно се случва това? 

Пред Dir.bg говори директорът на "Топлофикация Плевен" инж. Йордан Василев:

- Инж. Василев, какви са Вашите очаквания за бъдещето на енергетиката в България? Смятате ли, че страната ни е готова да се справи с всички изисквания на Европейския съюз, касаещи се до опазването на околната среда?

- Работи се в посока стриктното спазване на всички регламенти и директиви на ЕС в секторите "Енергетика" и "Екология". Усилията са насочени към засилване на ролята на възобновяемите източници и подобряване на енергийната ефективност с цел намаляване на вредните емисии във въздуха. По време на прехода към нисковъглеродна енергийна система, източниците на енергия като въглищата и природният газ ще продължават на бъдат част от тази система. Природният газ има съществена роля в краткосрочен и средносрочен план, тъй като е добра алтернатива на други по-замърсяващи горива.

- В предварителния ни разговор споделихте, че Вие работите на природен газ. Какви са неговите предимства?

- Точно така. Основното ни гориво е природен газ. Той е екологичен и чист продукт и е много икономичен за крайния потребител. Смятам, че нашето дружество има много добър потенциал да произвежда качествена и екологична енергия за нашите клиенти.

- В каква посока работите, за да може "Топлофикация Плевен" ЕАД да се позиционира добре на пазара?

- Последните години обърнахме сериозно внимание на повишаването на енергийната ефективност. Тук мога да добавя разширяването на топлопреносната ни мрежа и поддържане в добро състояние на абонатните станции. Направили сме инвестиции, за да се подобри техническото състояние на нашите съоръжения. Фокусирали сме се върху инвестиции, които обединяват екология и иновации в едно. Не на последно място за нас като Дружество е много важно устойчивото корпоративно социално развитие.

- Казахте екологосъобразни инвестиции. Кои визирате?

- Визирам нашата газова турбина. Нейното изграждане бе важно, за да постигнем една от целите си, а именно енергийна ефективност за дружеството. Турбината е на много високо техническо ниво. Управлението и се осъществява чрез специализиран софтуер. Връзката между нея и операторската станция се осъществява чрез специално изградена за целта оптична линия. Целият процес е автоматизиран.

- Какъв е механизмът й на работа?

- Електроенергията се произвежда от газовата турбина с прикачения към нея генератор. Изгорелите газове, които се изпускат от нея с висока температура, се утилизират в котела и от тяхната енергия се произвеждат пара и гореща вода.

- Освен качествен продукт, какви други дейности извършите за осъществяване на дейността?

- Освен производство на електрическа и топлинна енергия и разпределение и пласмент на топлинна енергия, ние извършваме и ремонт на енергийни и топлофикационни съоръжения, инженерингова, инвестиционна и търговска дейност.

- Как се отразяват през годините реформите, които се правят във Вашия сектор?

- В много аспекти. Както и в началото казах, реформите водят до устойчивото развитие на бранша в технико-икономическа и екологична насока. Новите изисквания на нашето и на европейското законодателство ни задължават да правим реконструкции в нашите съоръжения, за да са те изправни и да не оказват негативно влияние на въздуха, почвата и водата. Смятам, че тези подобрения влияят благоприятно и на самите нас като предприятия и подобряват съотношението "цена-качество" на топлофикационните услуги.

Вярвам, че реформите, които се правят ще доведат до една последователна и устойчива политика за изпълнението на европейската програма в областта на енергетиката и опазването на околната среда.