"Топлофикация Плевен" инвестира в екология, безопасни условия на труд и надеждна експлоатация на мощностите. Благодарение на профилактиката и плановите ремонти през топлите месеци на годината специалистите и инженерите от дружеството подготвят съоръженията и топлопреносната мрежа за работа на пълен капацитет през отоплителния сезон, съобщават от дружеството.

"В топлоцентралата се провежда политика за предотвратяване на големи аварии, което гарантира високо ниво на защита на живота и здравето на хората и околната среда. При нас се планират, разработват и прилагат подходящи средства, структури и системи за управление. Дружеството има дългогодишни традиции в изпълнението на основния предмет на дейност - производство и пренос на топлинна и електрическа енергия.", заявява инж. Йордан Василев, директор на "Топлофикация Плевен".

Той подчерта, че стриктно изпълняват издадената лицензия от Комисията за енергийно и водно регулиране за непрекъснато подаване на топлинна енергия към битовите абонати и промишлените предприятия.

"За нас е важно клиентите ни да получават сигурно и надеждно топлоподаване през студените дни и целогодишно гореща вода", допълва инж. Василев.

"Ние се грижим за безопасността, здравето на служителите и опазването на околната среда. Тези три компонента са част от общата система за управление на дружеството. При нас стриктно се спазват инструкциите за експлоатация на машините и съоръженията. Поддържаме мощностите ни в добро техническо състояние и осъществяваме работния процес на високо ниво, съгласно изискванията за нашата дейност. Аварийните системи за контрол и известяване при аварийни ситуации са в изправност", увери инж. Василев.

Директорът на "Топлофикация Плевен" посочи, че за изпълнението на политиката за предотвратяване на големи аварии, активно работят в няколко насоки.

"Една, от които е прилагане на система за управление на мерките за безопасност. Идентифицираме и оценяваме рисковете от големи аварии и възможните последствия от тях върху хората и околната среда. Предприемаме необходимите действия за предотвратяване на потенциални инциденти, чрез използване на утвърдени стандарти и изпитани процедури. При нас се извършва проучване и задълбочен анализ от предишни аварийни ситуации в сродни предприятия", заяви инж. Василев. Той допълни, че те поддържат в добро техническо състояние съоръженията, за да бъде сведен до минимум рискът от възникване на големи аварии.

"През последните години направихме сериозни инвестиции за рехабилитацията и подобряването на възможностите на нашите мощности. Предприятието отговаря на високите изисквания за опазване на околната среда и осигуряване на безопасни условия на труд. Нашата професия крие своите рискове, за това ние внимателно следим изпълнението на мерките, гарантиращи безопасни условия на труд.", подчерта инж. Василев.

"В предприятието се спазват всички противоепидемичните мерки във връзка с епидемията от COVID-19. На територията на топлофикацията се прави непрекъсната дезинфекция, осигурили сме лични предпазни средства на служителите и се спазва безопасна физическа дистанция. Разполагаме с план за действие при промени в епидемиологичната обстановка. Клиентите ни могат да бъдат спокойни, че централата работи на пълен капацитет.", заявява инж. Василев. Той посочи, че ако се налага ще приложат още по-строги мерки, за да запазят живота и здравето както на служителите на топлофикация, така и на клиентите.