Финансовите показатели на животозастрахователната компания са многообхватни и сложни за разбиране от обикновения гражданин. Има много понятия и коефициенти, които се различават от общоизвестните и всеки може да се обърка. Кои са най-важните отправни точки, кои дефиниции трябва да знаем и какви са препоръчителните норми за тях - това са въпросите, на които ще се постараем да дадем отговор.

Най-напред, когато избираме надежден животозастраховател, трябва да обърнем внимание главно на неговата репутация на добър платец, на неговия капитал и показателите му за платежоспособност. Това ще помогне да добием необходимото ниво на увереност, ще помогне да се доверим на компанията и инвестицията в бъдещето.

На пазара в България оперират както местни, така и чуждестранни застрахователи. Практиката показва, че чуждестранните застрахователи имат значително по-голям опит (в резултат на присъствието си на много други пазари), имат значително по-голям консолидиран капитал (отново поради същата причина) и не на последно място - имат по-добра репутация на по-добър платец в сравнение с местните акционерни дружества. Пример в това отношение може да бъде МетЛайф, компания с високи нива на капиталова адекватност и безупречна репутация, доказан СВЕТОВЕН ЛИДЕР в животозастраховането от десетилетия, съгласно официални и одитирани данни. Това е профилът на животозастрахователната компания, в която можете спокойно да поверите личните си спестявания и да избегнете потенциални спорове на по-късен етап.

От 2016 година водещата законова рамка при застрахователите е Директивата "Платежоспособност II", която изисква от застрахователните компании редовно да изчисляват Капиталовото изискване за платежоспособност (КИП или т.нар. "SCR") и Минималното капиталово изискване (МКИ или т.нар. "MCR"). Именно тези капиталови стойности определят до каква степен застрахователят може да осигури непрекъснато изпълнение на поетите задължения. Техните стойности съответстват на необходимото ниво на капитал, което ще постави застрахователното дружество в позицията да поеме всякакви непредвидени загуби и се изчисляват въз основа на модели, базирани на риска.

MetLife

Изискванията към застрахователите са показателите КИП и МКИ да бъдат минимум 100%. Колкото по-високи стойности на тези два коефициента отчете животозастрахователното дружество, за толкова по-стабилно и финансово сигурно може да се счита. Например, СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР МетЛайф отчита нива от над 150% и за двата показателя.

Тези показатели са публични и могат да бъдат видяни свободно от всеки, който посети интернет страницата на съответния застраховател. Недостатъкът на тези измерители е, че предоставят информация към изминал момент, най-често това е 31 декември на предходната година.

Отговорният животозастраховател трябва да следва една балансирана (или дори консервативна) инвестиционна стратегия, без да поема допълнителни рискове в търсене на извънредна печалба или покриване на излишните разходи. Този животозастраховател ще демонстрира добре диверсифициран портфейл от финансови активи с висок кредитен рейтинг. Терминът "добре диверсифициран" предполага разнообразни инвестиции в държавни и корпоративни облигации, акции, разпределени на географска, секторна и валутна основа.

И накрая, но не по важност, трябва да се обърне внимание на характеристиките на животозастрахователната програма, която Ви се предлага, и на цялостното качество на консултантски услуги, които получавате. Продуктът трябва да е балансиран, добре обяснен и не "прекалено хубав, за да е истински". Той трябва да съответства на Вашите нужди и възможности, изчислени с нужната задълбоченост и професионализъм. Ако всичко това е налице, имате категорично доказателство за правилен избор.

MetLife

*Съдържанието е на партньор на Дир.бг