На 11 април 2022 г. Министерството на финансите преотвори емисия 3,5-годишни държавни ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с падеж 17.05.2025 година. На проведения аукцион бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лв. съвкупна номинална стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на 0,88%, съобщи пресцентърът на финансовото ведомство.

Общият размер на подадените поръчки достигна 752,35 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,50. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 65 базисни пункта, като на предходния аукцион за същата емисия, проведен през март 2022 г., спредът към германските федерални облигации беше в размер на 81 базисни пункта.

Най-голямо количество ДЦК на аукциона придобиха пенсионни фондове с 56,2%, следвани от банките - 33,58%, гаранционни фондове - 5,0%, застрахователните дружества - 1,1%, инвестиционни посредници - 0,12%, и други инвеститори - 4,0%.

Досега от началото на годината БНБ проведе по поръчка на Министерството на финансите четири аукциона, от които един, който се проведе на 4 април, не беше одобрен от финансовото ведомство, заради подадените оферти на обща номинална стойност от 452.45 млн. лв., с близо 48 млн. лева по-малко от офертната или с 0.90% коефициент на покритие (индикатор за интереса на инвеститорите към предложената емисия ДЦК), което не се бе случвало през последните десет години. На 4 април беше предложена емисия от 10.5-годишни ДЦК на обща стойност 500 млн. лева с падеж 06.10.2032 година.

От началото на годината с днешния аукцион са пласирани държавни дългови книжа за общо 1.5 млрд. лева.

В приетия от Народното събрание Държавен бюджет за 2022 година е записано, че Министерство на финансите може да пласира държавни облигации на международните пазари, както и на вътрешния, за общо 7.3 млрд. лева. От тях 3 млрд. лева ще са за рефинансиране на стари дългове, а 4.3 млрд. лева ще са нов дълг, като средствата ще са за финансиране на бюджетния дефицит.