Печалбата на банковата система за единадесетте месеца на 2020 г. възлиза на 866 млн. лв., което е с 663 млн. лв. (43.4%) по-малко от отчетената за същия период на 2019 година. Това става ясно от данните на Българската народна банка (БНБ) за състоянието на банковата система към края на ноември 2020-а.

Разходите за обезценка на финансови активи, които не се отчитат по справедлива стойност в печалбата или загубата, в края на ноември 2020 г. са 771 млн. лв. (при 419 млн. лв. в края на ноември 2019 г.).

Собственият капитал в баланса на банковата система в края на ноември възлиза на 15.3 млрд. лв. и е със 100 млн. лв. (0.7%) повече спрямо края на октомври. През месеца се увеличават натрупаният друг всеобхватен доход и печалбата.

Нарастват привлечените депозити и кредити

Депозитите в банковата система отчитат месечно нарастване с 1.2% (1.2 млрд. лв.) до 102.3 млрд. лв. Депозитите на домакинства се увеличават с 0.8% (456 млн. лв.), а тези на фирмите - с 2.2% (668 млн. лв.). Увеличават се също депозитите на други финансови предприятия (с 2.8%, 100 млн. лв.) и на кредитни институции (с 1.1%, 43 млн. лв.).

Намаляват депозитите на сектор държавно управление (с 3.4%, 89 млн. лв.).

Брутните кредити и аванси се увеличават с 1.4% (1.1 млрд. лв.) до 79.8 млрд. лева. Вземанията от кредитни институции нарастват с 5.8% (555 млн. лв.) до 10.2 млрд. лева. Брутният кредитен портфейл на банковата система се увеличава през месеца с 0.7% (512 млн. лв.) до 69.6 млрд. лева.

Кредитите за домакинства нарастват с 0.6% (162 млн. лв.), за нефинансови предприятия (като застрахователни компании и пенсионни - с 1.0% (390 млн. лв.), а за сектор държавно управление - с 1.3% (14 млн. лв.). Кредитите за други финансови предприятия намаляват с 1.1% (54 млн. лв.).

По Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции, към 30 ноември 2020 г. са подадени общо 105 081 искания с брутна балансова стойност на задълженията 9,257 млрд. лв., и одобрени общо 86 184 броя с общ брутен размер 8,223 млрд. лева. Предприятията са внесли 12 960 искания за 7,329 млрд. лв., от които одобрените към края на ноември са 11 495 броя за 6,533 млрд. лева. Домакинствата са подали 92 121 искания за отсрочване на задължения на стойност 1,928 млрд. лв., от които одобрените към края на ноември са 74 689 броя за 1,690 млрд. лева.

Спрямо 31 октомври 2020 г. общият брой на одобрените искания от предприятия и домакинства е намалял с 2264, а брутният размер на одобрените задължения, обект на частния мораториум, спада с 311 млн. лева.