Състоянието на икономиката продължава да е определящо за дейността на банковата система. Това е записано в последния анализ на Икономиката и банковата система, изготвен от Асоциацията на банките в България, обхващащ третото тримесечие на годината.

Активи

В края на септември активите на банковия сектор растат с 6,9% на годишна база до 119,22 млрд. лева. 

Същевременно пазарният дял на петте най-големи банки по размер на активите намалява до 66,2% от 66,3%, колкото беше към края на юни 2020-а. Пазарният дял на банките от втора група също намалява - до 30,1% от 30,2 на сто. От своя страна, активите на клоновете на чуждестранни банки се повишават до 3,7% от общите активи на системата при 3,5% в края на второто тримесечие на 2020 година.

Пасиви

Общата сума на пасивите на банковата система в края на септември възлиза на 104,11 млрд. лв., като нараства със 7,1% на годишна база. На банките от първа група се падат 68,3% (68,63 млрд. лв.), на втора група - 31% (31,15 млрд. лв.), а останалите 4,3% (4,33 млрд. лв.) - на банките от трета група.

Собствен капитал

Собственият капитал в баланса на банковата система нараства през третото тримесечие на 2020 г. (с 366 млн. лв., 2,5%) и в края на септември възлиза на 15,11 млрд. лева. За сравнение в края на юни 2020 г. стойността му бе 14,75 млрд. лева. Според анализаторите за този резултат допринасят внесеният капитал, премийните резерви, натрупаният друг всеобхватен доход и печалбата на банковия сектор.

Към края на септември 2020 г. стойността на собствения капитал е с 5,5% по-висока спрямо същия период на предходната година. Нивото на собствения капитал на банките от първа група възлиза на 10,35 млрд. лв., а на втора група на 4,7 млрд. лева.

Нетна печалба

През третото тримесечие на годината банковият сектор отчита спад на нетната печалба от 47,2% на годишна база и от 15,1% на тримесечна база до 186 млн. лева. За сравнение, през третото тримесечие на 2019 г. реализираната от банковата система печалба възлизаше на 352,5 млн. лв., докато през второто тримесечие на 2020г. тя беше в размер на 219,1 млн. лева.

"Влияние върху финансовия резултат на сектора оказват динамиката при кредитната активност, по-ниските приходи от такси и комисиони, ниските лихвени проценти, начислените разходи за обезценки, управлението на разходите за дейността и качеството на кредитния портфейл. Някои еднократни ефекти при отделни банки, като, например, получени дивиденти, положителен резултат от отписване на финансови активи и пасиви, валутни разлики, по-високи разходи за обезценки, също оказват влияние върху финансовия резултат на системата", обясняват от банковата асоциация.

Нетната печалба на сектора за цялото деветмесечие на 2020 г. възлиза на 701,3 млн. лв., което представлява спад от 44,8% на годишна база. Като се вземат предвид еднократните ефекти, спадът на нетната печалба би бил по-голям, подчертават от Асоциацията.

Снимка: БНБ

Банките от първа група формират 77,3% от отчетената от сектора нетна печалба към края на третото тримесечие на 2020 г., тези от втора група - 18,5%, а банките от трета група - 4,2 на сто. За сравнение, в края на второто тримесечие на 2020г. петте най-големи банки по размер на активите формират 78,1% от положителния финансов резултат след данъци, банките от втора група - 19,9%, а банките от трета група - 2 на сто.