В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30 юни 2021 г. са акумулирани нетни активи на стойност 18 469 223 хил. лв. В сравнение с края на първото полугодие на 2020 г. активи на пенсионните фондове нарастват с 16.48 на сто. Това показват обобщените данни на Управление "Осигурителен надзор" на Комисията за финансов надзор (КФН). От там уточняват, че информацията е получена на база на отчетите и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в небанковия финансов регулатор.

Лидерите по активи и осигурени

Алианц България и Доверие си оспорват лидерските позиции и в трите вида пенсионно-осигурителни дружества. Единствен при Доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) е пенсионният фонд ДСК Родина.

Топ 3 по пазарен дял на нетните активи

При Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) първите три места заемат: Алианц България (45.35%), следван от Доверие (13.44%) и ЕН ЕН (след обединението на пенсионноосигурителните дружества на ДЗИ и ОББ) е с дял от 14.14%. Така трите дружества заемат 72.93% пазарен дял по активи, а останалите 6 дружества - 27.07 на сто.

При Универсалните пенсионни фондове (УПФ), където се осигуряват само лица, родени след 31.12.1959 г., първите три са: Доверие (25.13%), следван от Алианц България (20.79%) и ДСК Родина (18.58%). Така общо те заемат 65.10% пазарен дял по активи, докато останалите 6 - 34.9 на сто.

При Професионалните пенсионни фондове (ППФ) конкуренцията е най-оспорвана. Топ 3 заемат: Доверие (23.08%), следван от ДСК Родина (17.80%) и Алианц България (17.48%), които общо държат 58.36% пазарен дял, а останалите 6 дружество - 41.64 на сто.

Топ 3 по пазарен дял на осигурените

При ДПФ първите три места заемат Алианц България (33.08%), следван от Доверие (22.32%) и ДСК Родина (19.19%). Останалите 6 дружества - 25.41 на сто;

При УПФ в топ 3 попадат Доверие (25.53%), следван от Алианц България (20.17%) и ДСК Родина (17.13%). Останалите 6 дружества - 62.83 на сто. И в тази група по пазарен дял на осигурените конкуренцията е най-оспорвана.

При ППФ на първите три места са: Доверие (22.27%), ДСК Родина (15.83%) и Алианц България (15.42%). Останалите 6 дружества си поделят 37.17 на сто пазарен дял.

Натрупаните средства

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества за първото полугодие на 2021 г. възлизат на 113 512 хил. лв. и се увеличават с 10.87 на сто в сравнение с отчетените приходи за първото полугодие на 2020 г. Нетният финансов резултат на пенсионните фондове към 30.06.2021 г. е в размер на 33 629 хил. лв.

Най-голям е средният размер на натрупаните средства на едно осигурено лице в Професионалните пенсионни фондове (ППФ) - общо 4 445.74 лева, като при мъжете е 4 6018.38 лева, а при жените е 3 388.76 лева. Следват: Универсалните пенсионни фондове (УПФ) - общо 4 086.43 лева, като при мъжете сумата е 4 269.91 лева, а при жените - 3 890.07 лева; Доброволните пенсионни фондове (ДПФ) - общо 1 990.97 лева, като при мъжете сумата е 2 148.63 лева, а при жените - 1 781.08 лева; Доброволни пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) - общо 1 815.56 лева, като при мъжете сумата е 1 647.52 лева, а при жените - 1 889.79 лева.

От посочените по-горе суми става ясно, че средно мъжете имат с 400 лева повече натрупани средства за втора пенсия от жените.

Осигурените

От обобщените данни на КФН става ясно, че общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.06.2021 г. е 4 828 080 души, като техният брой нараства спрямо 30.06.2020 г. с 0.60 на сто.

Най-много са осигурените лица в УПФ - общо 3 858 342 души, от които мъжете са 1 994 624, а жените са 1 863 718. Следват: ДПФ - общо 645 037 души, от които мъжете са 368 353, а жените са 276 684; ППФ - общо 303 806 души, от които 261 151 мъже и 42 665 жени; ДПФПС - общо 10 036 души, от които мъжете са 3075, а жените са 6961.

Първите жени, които ще се пенсионират с втора допълнителна пенсия към държавната от НОИ, са 17 000, родени през 1960 г. По предварителни данни около 20% от тях (3400) имат необходимата натрупана сума, за да получават най-малко 45 лева втора пенсия до края на живота си.