Комисията за финансов надзор (КФН) публикува информация, която улеснява хората да си изчислят на т.нар. "втора пенсия". Това КФН прави заради "зачестили запитвания относно определянето размера на пенсиите от универсалните пенсионни фондове (т.нар. "втора пенсия")". В съобщението се добавя и високият обществен интерес към нормативните промени (подзаконови промени и измененията в Кодекса за социално осигуряване, обнародвани в ДВ, бр. 19 от 5 март 2021 г.).

В Кодекса за социално осигуряване (КСО) са посочени видовете пенсионни продукти и задълженията на пенсионноосигурителните дружества във връзка с изплащането и гаранциите за тях. Определянето на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост от универсалните пенсионни фондове е регламентиран на законово ниво и се определя въз основа на следните три компонента, се казва в поясненията на КФН.

1. Средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице

Информацията за натрупванията по индивидуалните партиди на осигурените в универсалните пенсионни фондове лица се води от пенсионноосигурителните дружества. Осигуреното лице има право да получи по всяко време информация за моментното състояние на натрупаните средства по своята индивидуална партида. Независимо от избрания вид плащане - еднократно, срочно или пожизнено, за определянето му се вземат предвид всички средства по индивидуалната партида на лицето към момента на сключване на пенсионния договор.

2. Таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, публикувана от Националния статистически институт

Таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот на Националния статистически институт представлява публично достъпна информация, налична на електронната страница на института и се актуализира спрямо календара за статистическа информация. Използването на единна таблица за смъртност и изчисляването на пенсиите от универсалните пенсионни фондове посредством единни формули осигуряват еднакъв начин на изчисляването на пенсиите на всички лица, независимо от фонда, в който се осигуряват.

3. Технически лихвен процент

При изчисляването на размера на пенсиите се използва технически лихвен процент, който отразява очакванията за доходността от инвестиране на средствата на пенсионерите. Конкретният му размер се определя от всяко пенсионноосигурително дружество при спазване на предвидените нормативни изисквания.

Във връзка с това КФН прие Наредбата за техническите лихвени проценти и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост и Наредбата за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове, имащи отношение към изчисляването на размера на допълнителната пожизнена пенсия за старост. В резултат на което пенсионноосигурителните дружества разполагат с необходимата информация и могат да извършват прогнозните изчисления и да консултират своите клиенти.

Сроковете за упражняване на правото на лицата за избор на осигуряване

Лицата, на които до 30 юни 2021 г. включително остават по-малко от 5 години до навършване на пенсионна възраст и на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд в държавното обществено осигуряване.

От 1 януари 2022 г. действат други срокове за упражняване на това право:

- от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. - не по-късно от 1 година преди възрастта по чл. 68, ал. 1;

- от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от 2 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;

- от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от 3 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;

- от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1;

- след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1