Българската народна банка (БНБ), като собственик и оператор на Депозитаря на държавни ценни книжа в БНБ (ДДЦК), получи официално одобрение от Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) относно заявката на ДДЦК за свързване с платформата на Евросистемата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities (T2S), считано от планираната дата за техническа миграция - 11 септември 2023 г., съгласно изискванията на правната рамка приложима за T2S. Това съобщи БНБ.

Полученото официално одобрение от ЕЦБ е резултат от продължителна съвместна работа на екипи от БНБ и ЕЦБ по проекта за присъединяване на ДДЦК към T2S, който е една от мерките, предвидени в Националния план за въвеждане на еврото в Република България.

Участието в T2S ще допринесе за една по-добра достъпност на българските ДЦК за инвеститорите от ЕС, като ще позволи общоевропейски сетълмент в евро на принципа "доставка срещу плащане" на ценни книжа и парични средства в централнобанкови пари.

Финално одобрение за техническата миграция към T2S ще бъде получено в началото на септември при успешен резултат от тестовете и подготвителните дейности за миграцията.