По заповед на управителя на БНБ Димитър Радев работна група в БНБ разработи проект на нов Закон за БНБ, който да изпълнява всички изисквания, свързани с въвеждане на еврото и присъединяване на БНБ към Евросистемата. Това каза Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководещ управление "Банково", по време на конференция на тема "Ролята на организираното гражданско общество в процеса на присъединяването на България към еврозоната", организирана от Икономическия и социален съвет на България.

Тъй като промените са многобройни и засягат всички сфери на дейност на банката и почти всички разпоредби на закона, беше избран подход за изработване на нов закон, който да замени Закона за БНБ от 1997 г., с който беше въведен режим на паричен съвет. Законопроектът е в процес на консултиране с Европейската централна банка (ЕЦБ), каза Стоянова, цитирана от БТА.

Съгласно проекта на новия закон, паричната единица на България е еврото.

Законът регламентира участието на БНБ в определянето и осъществяването на паричната политика на Евросистемата в съответствие с разпоредбите на Договора за функционирането на ЕС, Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) и ЕЦБ и приложимите актове на ЕЦБ. Законът предвижда, че в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС БНБ предоставя на ЕЦБ чуждестранни резервни активи до размер, определен съгласно член 30 от Устава на ЕСЦБ и ЕЦБ. Българската народна банка държи и управлява своите резервни активи, които не са свързани с паричната политика на Евросистемата, в съответствие с разпоредбите на правото на ЕС и Закона за БНБ, каза подуправителят на БНБ.

В проекта на нов Закон за БНБ, доколкото е възможно, като е съобразена приложимата европейска правна рамка, са запазени структурата на управление и функциите, изпълнявани досега от централната банка в областта на упражняване на надзор върху дейността на кредитните институции, изпълняване функцията на орган за преструктуриране, съдействие за създаване и функциониране на ефективни платежни системи, регулиране и осъществяване на надзор върху дейността на операторите на платежни системи, доставчиците на платежни услуги и издателите на електронни пари, осъществяване на статистическа и изследователска дейност и др. Предвижда се новият Закон за БНБ да влезе в сила от датата, посочена в Решение на Съвета на ЕС за приемането на еврото от България, допълни подуправитетелят на Централната банка.

Подготовката за приемане на еврото от организационна и техническа страна се развива съобразно Националния план за въвеждане на еврото.

В областта на адаптация на платежните системи за въвеждане на еврото, които попадат в компетенциите на управление "Банково", работим по няколко паралелно развиващи се проекта със срок за завършване до края на тази година. На първо място това е проектът за миграция на бюджетните плащания към стандартите на Единната зона за плащания в евро (SEPA), който се очаква да завърши през октомври 2023 г. и да доведе до цялостно оптимизиране и ускоряване на процеса на банково обслужване на бюджета. Миграцията на клиентските кредитни преводи в левове към стандартите на Единната зона за плащания в евро вече приключи, в резултат на което клиентските кредитни преводи се изпълняват за по-малко от час, а незабавните кредитни преводи, които вече се предлагат по над 90 процента от клиентските сметки в страната, се изпълняват в рамките на 10 секунди. До края на 2023 г. се очаква да приключи проектът за присъединяване на оперираната от "БОРИКА" АД платежна система BISERA7-EUR към услугата на Евросистемата за сетълмент на незабавни преводи в евро TIPS, с което ще се осигури възможност за банките в страната да предлагат и незабавни преводи в евро.

Българската народна банка и "БОРИКА" АД работят за осигуряване до края на 2023 г. на пълна достижимост при изпълнение на кредитни преводи в евро до над 4800 доставчици на платежни услуги във всички страни от SEPA зоната при прилагане на предплатен модел с непрекъснат сетълмент, с което ще се намали времето за извършване на кредитните преводи в евро. Работим за присъединяване на Депозитаря на държавни ценни книжа в БНБ и на "Централен депозитар" АД към платформата за сетълмент на ценни книжа TARGET2-Securities (T2S). Тази платформа е една от основните общоевропейски пазарни инфраструктури, разработени и поддържани от Евросистемата. Към момента 19 депозитари от европейски страни използват T2S, като през тази година се очаква присъединяването и на още няколко депозитари, включително на тези от България. Участието в платформата ще допринесе за по-добра достъпност на българските ценни книжа за инвеститорите от ЕС, заяви Нина Стоянова.